Общинските съветници приеха Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Добрич за периода 2024 – 2029 г.

Програмата за прозрачност и антикорупционни реформи на Община град Добрич е стратегически документ, в който се предлагат краткосрочни и по-дългосрочни реформи, насочени към повишаване на ефективната прозрачност и гражданското участие, за да се преодолее уязвимостта към корупцията, се посочва в докладната записка

Общинските съветници приеха Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Добрич за периода 2024 – 2029 г.

Краткосрочни реформи са провеждане на редовни срещи с гражданите в местните общности и провеждане на кампании за гражданско образование.  Планира се разработване на календар на срещите с гражданите (физически и онлайн в различни формати) и оповестяването му онлайн (на уебсайта и в социалните медии) и чрез местните традиционни медии. Календарът следва да включва регулярни срещи по квартали (поне 4 срещи на година на квартал), целта на които ще е събиране на обратна връзка за значимите за гражданите теми, идентифициране на проблемите за общността, които общината следва да адресира приоритетно. Регулярността на срещите следва да осигури предвидимост и структурираност при търсенето на обратна връзка от гражданите, като процесът ще се стреми да привлече и обичайно неактивни граждани да участват и да споделят своето мнение.  По преценка на общината, може да се въведат отговорници по квартали, които да са основна точка за контакт за конкретния квартал с общинската администрация и Общинския съвет.Средно- и дългосрочните реформи са заложени създаване на Обществен съвет като регулярен консултативен механизъм с гражданското общество, разработване на институционална комуникационна стратегия и разработване на общинска политика за прозрачност.