РЗИ: Възможно е краткотрайно замърсяване на морската вода в района на авариралия колектор на ПСОВ „Албена”

От здравната инспекция са изпратили писма до концесионерите на плажовете в района на аварията с препоръка да се ограничи къпането

РЗИ: Възможно е краткотрайно замърсяване на морската вода в района на авариралия колектор на ПСОВ „Албена”

Във връзка с публикувано на 20.06.2024год. съобщение на сайта на РИОСВ – Варна и на постъпило в РЗИ – Добрич на 21.06.2024 г. писмо от Басейнова дирекция „Черноморски район“ за аварийна ситуация на колектора на ПСОВ „Албена“, от страна на РЗИ-Добрич са предприети незабавни мерки. Извършен е насочен здравен контрол от служители на РЗИ-Добрич, придружен с пробонабиране на 21.06.2024 г. като са взети проби води както от района на аварията - „Кранево-централен“, така и от съседните на аварията зони за къпане – „Албена“ и „Кранево-юг“ за изследване по следните микробиологични показатели:„ешерихия коли“, „чревни ентерококи“, „салмонела“ и „холерни вибриони“ (НАГ).На основание предоставената информация от БДЧР на този етап от РЗИ считат,  че може да възникне краткотрайно замърсяване на водата за къпане в района на аварията до отстраняването й и има вероятност да настъпи потенциален риск за здравето на населението при ползването й за къпане.

Освен днешното пробонабиране е планирано и извънредно вземане на проби и на 23.06.2024год.

Изпратени са уведомителни писма до концесионерите/наемателите на съответните плажове, с препоръка да се ограничи максимално ползването на водата в този район за къпане, с оглед предпазване на къпещите се от излагане на замърсяване.

При получаване на резултатите от взетите проби води, здравните власти ще информират населението за съответствието им с изискванията на Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление на качеството на водите за къпане, както и за предприетите на тяхно основание мерки.