ДФ "Земеделие" отпуска 5 млн. лева за борба с вредители по лозата

Максималният размер на помощта е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита, но не повече от 600 лв./ха, с включен ДДС

ДФ "Земеделие" отпуска 5 млн. лева за борба с вредители по лозата

Производителите на винено и десертно грозде ще получат финансова подкрепа с бюджет от 5 000 000 лева за борба с вредители по лозата (род Vitis) за 2024 г. Средствата са осигурени по Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis)“, информират от ДФЗ.Схемата е нотифицирана пред Европейската комисия на 6 юни 2024 г. и е регистрирана в публичния регистър на държавните помощи. Срокът й на прилагане е до 31.12.2029 г., а максималният бюджет на помощта за периода 2024-2029 г. e до 30 000 000 лв.

Помощта е разработена по инициатива на браншовите организации в сектора на производството на винено и десертно грозде, предвид посочената от тях необходимост от държавна подкрепа за контрол на вредители по лозата.

Подпомагането има за цел да компенсира част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи лози, направени за продукти за растителна защита срещу вредители по лозата (род Vitis).

Максимален интензитет на помощта е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители при лозата (род Vitis), но не повече от 600 лв./ха, с включен ДДС.

Допустимите продукти за растителна защита, които се използват за контрол и ограничаване разпространението на вредители по лозата (род Vitis) са описани в Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis), публикувана на интернет сайта на БАБХ, в рубрика „Национални програми“:
https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/about.bfsa/administration/national.programs

Предстои ДФ „Земеделие“ да изготви указания съвместно с компетентните дирекции на МЗХ, които министъра на земеделието и храните трябва да утвърди.