ТЕЛК към МБАЛ Добрич няма да работи през месец август

Предстоят отпуска на експертите от ТЕЛК

ТЕЛК към МБАЛ Добрич няма да работи през месец август

 


От РЗИ – Добрич уведомяват, че:

•съставът на ТЕЛК за общи заболявания към „МБАЛ-Добрич“ АД гр. Добрич няма да работи в периода от 31.07.2023 г. до 03.09.2023 г. поради ползване на платен годишен отпуск на членовете на ТЕЛК;

•заседанията на ТЕЛК за общи заболявания към „МБАЛ-Добрич“ АД ще бъдат възобновени на 04.09.2023 г.;

•лицата с получени писма с определени дати за явяване през месец септември 2023 г. могат да изпращат документите по пощата  на адрес: гр. Добрич п.к. 9300, ул. Панайот Хитов  № 24, или на място след 28.08.2023 г.

РЗИ – Добрич продължава приема на:

•жалби срещу експертни решения;

•заявления – декларации за освидетелстване на лицата с трайно намалена работоспособност;

•заявления – декларации за преосвидетелстване поради изтичане срока на ЕР; 

•заявления – декларации за продължаване на временна неработоспособност.

Документи  за ТЕЛК се приемат на адреса на РЗИ – Добрич - гр. Добрич, п.к. 9300, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 57, стая 112 в приемната на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ):

- лично от гражданина или от законния му представител/упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, с представяне на документи за самоличност – за справка на място;

- чрез лицензиран пощенски оператор;

Работно време на Регионалната картотека на медицинската експертиза при РЗИ – Добрич с граждани: всеки работен ден от 08.30 ч. до 14.30 ч.

Допълнителна информация гражданите могат да получат на телефон  058/601 078.