От началото на юни плащаме с близо 0.74 лв. повече за вода

От началото на юни плащаме с близо 0.74 лв. повече за вода
КЕВР утвърди окончателно бизнес плана и цените на ВиК Добрич за новия регулаторен период 2022-2026

Комплексната цена на услугите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2023 г. е утвърдена в размер на 3,746 лв./м3 с ДДС.  Това е значително под нивото на социална поносимост за областта - 5,357лв./м3 с ДДС, посочват от регулатора.


Комисията отхвърли заложеното от ВиК оператора увеличение от 3,010 лв./м3 с ДДС до 4,471 лв./м3 с ДДС, след като отчете неизпълнение на част от инвестициите и от единните показатели за ефективност за периода 2020-2021 г. По този начин то беше сведено до 0,736 лв. /м3. Обективна причина за него са нарастналите разходи за материали, външни услуги и цени за доставка на електроенергия от свободен пазар.


С приходите от предоставяните услуги дружеството финансира през периода до 2026 г. инвестиционна програма за над 6,088 млн. лв., от които близо 5 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Те са близо три пъти по-високи от задължителните инвестиции по договора с Асоциацията по ВиК – Добрич. Оптимизират се разходите на дружеството като до 2026 г. общото потребление на електрическа енергия ще бъде намалено с 39,3%, в сравнение с 2020 г. За услугата пречистване на отпадъчни води ще се потребява електроенергия от собствени източници чрез въведените в ПСОВ Добрич два когенератора, които годишно произвеждат 500 МВч  електроенергия.         


Преработеният бизнес план на дружеството за петгодишния регулаторен период 2022 г. – 2026 г. беше внесен за одобрение от КЕВР на 14.03.2023 г. В ценообразуващите елементи не са включени разходите за експлоатацията на ПСОВ „Албена“, тъй като след влезлите в сила съдебни решения тя вече  е частна собственост.


Окончателният бизнес план е съгласуван от Общото събрание на АВиК-Добрич, което на заседание на 12.04.2023 г.  е приело съответното решение.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+