Водата в Добрич не е годна за пиене

Водата в Добрич не е годна за пиене
Във връзка с получени в РЗИ-Добрич сигнали за мътна вода, подавана във водопроводната мрежа на Добрич вследствие на неблагоприятни метеорологични условия, РЗИ-Добрич пробонабират 7 проби вода от пунктове при крана на потребителя в Добрич

Резултатите от изследваните по физико-химични показатели общо 7 броя проби вода, взети днес - 30 май от пунктове при крана на потребителя в Добрич, показват, че 5-те проби, взети от зона Добрич са с отклонения от здравните изисквания по показателите цвят и мътност.


Две от пробите - една от пункт в зона Стефаново, водоснабдяваща района на жк Добротица и местност „Гаази Баба“ в Добрич и една проба от пункт в зона Добрич-запад, водоснабдяваща района след ЖП Гара "Юг" и кв. Рилци, отговарят на физико-химичните показатели на изискванията за вода, предназначена за питейно-битови цели. Продължават изпитванията по микробиологични показатели.


РЗИ-Добрич препоръчва в домакинствата, където водата от водопроводната мрежа е видимо мътна, за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа. При ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация следва да се преварява.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+