МИГ „Добричка“ финансира проекти за развитие на неземеделски дейности

Местната инициативна група „Добричка“ (МИГ „Добричка“) стартира трети прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие.

МИГ „Добричка“ финансира проекти за развитие на неземеделски дейности

Ще се подпомогнат проекти насочени към установяването и развитието на неселскостопански дейности, които водят до създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и/или иновация, развитие на услуги във всички сектори, развитие на туризъма, стабилност за малкия бизнес и създаване на нови работни места. Предвиденият бюджет по процедурата е 150 462,86 лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Проектни предложения могат да подават земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и занаятчии. Задължително кандидатите трябва да имат постоянен адрес или седалище на територията на община Добричка и дейностите по проекта да се изпълняват на територията на МИГ „Добричка“.

Допустими за финансиране са инвестиции за обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги и др.), производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаятите и други неземеделски дейности. Местата за туристическо настаняване могат на бъдат обновени по подмярката, ако са с до 20 помещения за настаняване и финансовата помощ не превишава 50 000 лв. с ДДС.

Безвъзмездната финансовата помощ (БФП) ще се предоставя за материални и нематериални инвестиции за изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество, закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. Допустими са и разходи възникнали не по-рано от 01.01.2014 г. свързани с проектното предложение – разработване на бизнес план, предпроектни изследвания, маркетингови стратегии, консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери и др.

Кандидатите представят бизнес план по образец, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности, и доказва икономическата жизнеспособност на проекта за 5 годишен период, а при извършване на строително-монтажни работи и трайни насаждения – за 10 годишен период.

Минималният размер на БФП за конкретен проект е 500 лв., а максималния до 150 000 лв. Общата стойност на един проект трябва да е от 10 000 лв. до 200 000 лв., като подпомагането е до 75%. За проекти включващи дейности за развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) финансовата помощ е до 5% от общите допустими разходи.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:00 часа на 31 май 2023 г. Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр, с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в системата ИСУН 202