17 262 316 лева е стойността на план-сметката за чистота на Добрич

17 262 316 лева е стойността на план-сметката за чистота на Добрич
Снимката е илюстративна
План-сметката на община Добрич за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване и чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година беше приета на днешното редовно заседание на Общинския съвет.


Предложеният размер е 17 262 316 лева и включва осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери и кофи, събирането и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им. 


Прогнозният размер на приходите от такса битови отпадъци, които представляват приходната част на план-сметката за дейност чистота за 2021 г. е 5 600 000 лв. Община Добрич ще поиска освобождаване на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците в прогнозен размер 4 251 936 лв. с  вкл. ДДС, които ще се използват за финансиране на строителството на втора клетка за депониране на отпадъци на Регионално депо Стожер. 


Общият размер на планираните средства за сигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им за 2021 г. е 3 430 000.


Услугата се извършва от „Уейст Солюшънс България” ЕООД, въз основа на сключен договор с обща максимална стойност 3 360 000 лв. за целия период на действие. В цената е включено и извозване на 4-кубикови контейнери от местността „Гаази баба“ на стойност 70 000 лева с ДДС. 


Общият размер на планираните средства за „Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци за 2021 г. е 12 052 316. Ще бъде изградена и втора клетка на Регионално депо в Стожер, като разходите за строителството са в размер на 4 213 536 лв. с вкл. ДДС. Към тази дейност се отнася и разхода за изпълнение на мониторинг на депото за неопасни отпадъци в с. Богдан. За реализиране на тази дейност в план-сметката са  заложени 30 000 лева.


Средствата за почистване на уличните платна, площадите, алеите и парковете, както и за почистване на участъци от дерето на река Добричка са в размер на 1 780 000 лева с ДДС.


Предвидено е проучване, проектиране, изграждане и мониторинг на депата и други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, както и почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.


Годишният размер на разходите се увеличава с 1 257 570 в сравнение с 2020 година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+