Община Добричка с отличия за учители, ученици и читалища по повод 24 май

Община Добричка с отличия за учители, ученици и читалища по повод 24 май
С желанието да отдаде дължимото на просветата и културата, които са били и са сред основните приоритети на Община Добричка, в навечерието на Деня на българската просвета и култура Общината обявява директори на учебни заведения, учители и ученици, които ще бъдат отличени през 2020 г.

Четирима са ръководителите на учебни заведения: Ивелина Тончева – директор на Средно училище  „Никола Вапцаров“ в с. Карапелит, Евелина  Тонева –директор на ОУ „Стефан Караджа“ в с.Житница, Димка Петрова- директор на детската градина в с.Владимирово, и Светлана Стоянова – директор на детската градина в с. Ловчанци.


18 са учителите, чиито усилия в дългогодишната им педагогическа практика ще бъдат адмирирани по случай 24 май. Те ще бъдат наградени от кмета Соня Георгиева сплакет „За принос към просветата и културата“.


Отличните ученици, които ще получат грамота и предметни награди, са 17.


13 са читалищата, които в навечерието на най-светлия празник в България, получават отличия от кмета на Община Добричка Соня Георгиева.Мотивите - за дългогодишна културно-просветна дейност, за поддържане огъня на знанието, за развиване на българските традиции и обичаи, за принос в опазването, съхранението, популяризирането и развитието на добруджанския фолклор, за достойно представяне на Община Добричка в общински, регионални, национални и международни културни прояви. Всички наградени читалища честват през 2020 г. годишнини от създаването си.  


Директори на учебни заведения:


1. Ивелина Пейчева Тончева – директор на Средно училище  „Никола Вапцаров“ - с. Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за признат авторитет сред учителската колегия, отговорност и доказани организационни умения за работа в екип.


2. Евелина Вичева Тонева – директор на ОУ „Стефан Караджа“ - с.Житница - за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност, отговорност и инициативност, доказани организационни умения за работа в екип, активно участие в регионални и общински мероприятия.


3. Димка Божанова Петрова  - директор на детска градина в с.Владимирово – за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност, отговорност и инициативност, доказани организационни умения за работа в екип.


4. Светлана Събева Стоянова – директор на детска градина в с. Ловчанци – за цялостен принос в дейността на детската градина; за дългогодишен труд и висок професионализъм; за активно участие в регионални и общински мероприятия.


Учители:


1.Мария Николова Атанасова – старши учител по математика в прогимназиален етап в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Овчарово – за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците. Ползва се с висок авторитет сред педагогическия колектив, ученици и родители.


2.Йордан Василев Иванов – старши учител в прогимназиален етап в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Овчарово – за всеотдаен принос в организиране и провеждане на извънкласни изяви на учениците.


3.Румяна Стоянова Димитрова – учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение по специалността „Шивачество“ в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа. 


4.Събина Иванова Христова -Стоянова – учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение по специалността „Шлосерство“ в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа. 


5.Невал Нуридин Ибрямова – старши учител в прогимназиален етап в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с.Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за прилагане на иновативни методи и похвати и постигане на добри резултати в учебно-възпитателната работа. За отлично представяне на нейни ученици на областни и регионални конкурси.


6.Таня Сашева Иванова  – учител в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с.Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за активно участие в осъществяването на обучение от разстояние в условията на извънредно положение в страната, свързано с разпространението на СОVID-19. За активно участие в организиране и провеждане на общоучилищни мероприятия.


7.Живка Тодорова Енчева – старши учител в начален етап в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с. Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за активно участие в осъществяването на обучение от разстояние в условията на извънредно положение в страната, свързано с разпространението на СОVID-19. За активно участие в организиране и провеждане на общоучилищни мероприятия.


8.Еленка Иванова Петрова - старши учител в начален етап в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Батово - за постигнати резултати в учебно-възпитателната работа; за цялостен и всеотдаен принос в дейността на училището; за дългогодишен труд и висок професионализъм; принос в задържането на учениците в училището и доказан авторитет сред родителската общност в с. Батово и с. Одърци.


9.Руска Георгиева Йорданова - старши учител в начален етап в Основно училище „Стефан Караджа“ в с. Житница – за последователна и целенасочена работа за ограмотяване на ученици в начален етап, за ефективно прилагана организация на учебния ден за личностно развитие и развитие компетентностите на учениците, за отговорна синдикална дейност в училище.


10.Галина Пенева Василева - старши учител в прогимназиален етап – математика и информационни технологии, в Основно училище „Стефан Караджа“ в с. Житница – за активно участие в осъществяване на обучение от разстояние, за постижения в методиката на преподаване и използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, за целенасочена работа с ученици за достойно представяне на училището на редица празници и конкурси.


11.Лиляна Ненчева Гроздева – дългогодишен учител  в Основно училище „Климент Охридски“ в с. Смолница – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и в подготовката и представяне на учениците на празници и извънкласни изяви.


12.Станка Божидарова  Иванова – старши учител в начален етап в Обединено училище „Пейо К. Яворов“ в с. Стефаново – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес, организиране на училищни тържества и активно участие в извънкласни изяви, подготовка и представяне на учениците от IV клас в IV Областен конкурс-рецитал „За да я има България“. Поддържа много добра комуникация с родители и винаги намира съдействие от тяхна страна.


13.Релен Гюрсел Февзи  – учител в начален етап в група за целодневна организация на учебния ден  I-IV клас  в Обединено училище „Пейо К. Яворов“ в с. Стефаново – за активно участие в извънкласни изяви, организиране на училищни тържества и тематични изложби в училище. В педагогическия екип изгражда климат на сътрудничество и подкрепа.


14.Мария Георгиева Чакърова – старши учител I-IV клас в Основно училище „Васил Левски“ в с. Хитово – за активно участие в проекти, които целят подобряване резултатите на учениците – проект „Твоят час“, „Подкрепа за успех“ и др., допринася със своята работа за авторитета на училището сред родителите и общността.


15.Женя Стоянова Величкова – учител прогимназиален етап в Основно училище „Христо Ботев“ в с.Стожер - за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес.


16.Росица Желева Иванова – учител начален етап в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер - за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и участие в национални проекти.


17.Доротея Русчева – учител I-IV клас в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Дончево – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и участие в творчески конкурси.


18.Камелия Бориславова Димитрова – старши учител в начален етап в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Ведрина - за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес.


Ученици:


1. Есин Невин Реджеб – ученичка от V клас в Основно училище „Климент Охридски“ в с. Смолница – за отличен успех и участие в извънкласни изяви. Участие в IV областен конкурс - рецитал „За да я има България“ – 2020 г. гр.Добрич


2. Зоя Заблоцка  – ученичка от ІV клас в Основно училище „Климент Охридски“ в с.Смолница – за отличен успех и участие в извънкласни изяви. Участие в IV областен конкурс-рецитал „За да я има България“ – 2020 г. гр.Добрич


3. Иван Златинов Иванов – ученик от ІII клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за много добри обучителни резултати, активно участва в дейностите по проект „Подкрепа за успех“.


4. Ангел Иванов Ангелов – ученик от  ІV клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за много добри обучителни резултати, активно участва в дейностите по проект „Подкрепа за успех“.


5. Руска Асенова Росенова – ученичка от V клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за активно участие в дейностите на групите по занимания по интереси към Наредба за приобщаващото образование.


6. Габриела Николчева Йовчева – ученичка от VII клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за активно участие в дейностите на групите по занимания по интереси към Наредба за приобщаващото образование.


7. Кристина Руменова Борисова – ученичка от VIII клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за активно участие в дейностите на групите по занимания по интереси към Наредба за приобщаващото образование.


8. Калоян Великов Василев – ученик от VII клас в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Ведрина - за отличен успех и участие в извънкласни изяви.


9. Константин Мариянов Георгиев – ученик от VII клас в Основно училище „Отец Паисий“ в с.Овчарово - за активно участие в училищни, общински и областни състезания и конкурси.


10.ТимурЕрсинов Адемов – ученик от VII клас в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Овчарово - за активно участие в училищни, общински и областни състезания и конкурси.


11. Георги Веселинов Георгиев - ученик от VII клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с.Стожер – за много добър успех и специална награда за оригиналност в конкурс за рисунка „Доброто в нас“ и 2-ро място в конкурс за есе „Агресията-проява на сила или слабост“.


12. Тулче Демирова Георгиева - ученик от VII клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за много добър успех и участие в конкурс за рисунка „Доброто в нас“.


13. Златина Стоянова Петрова – ученичка в ІV клас  в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.


14. Флорена Жекова Красимирова – ученичка в I клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.


15. Борислав Атанасов Петков – ученик във II клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.


16. Мерве Демирева Станчева – ученичка в V клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.


17. Димитър Мирославов Димитров – ученик в VI клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за много добър успех.


Читалища:


1.НЧ „Груди Филипов-1940г.”с. Божурово (80 години)


2.НЧ„Георги Тодоров-1940”с.Владимирово (80 години)


3.НЧ „Св. св.Кирил и Методий-1900г.”с. Ф.Дянково (120 години)


4.НЧ „Гео Милев-1940 г.”с. Житница (80 години)


5.НЧ „Светлина-1940  г.”с. Ловчанци (80 години)


6.НЧ „Захари Стоянов-1940г.”с.Овчарово (80 години)


7.НЧ „Просвета 1940 г.”с. Плачидол (80 години)


8.НЧ „Свобода 1940 г.”с. Стожер (80 години)


9.НЧ „Д.Паскалев-1940 г.”с. Росеново (80 години)


10.НЧ „Асен Златаров-1940 г.”с.Стефан Караджа (80 години)


11.НЧ „Просвета-1940 г.”с. Хитово (80 години)


12.НЧ „Просвета-1940 г.”с. Царевец (80 години)


13.НЧ „Г.С.Раковски-1920 г. “ с. Златия (100 години)


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+