Разширяват териториалния обхват на Младежкия център в Добрич по проект

Община Добрич ще кандидатства по Ограничена покана за подбор на проекти „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Разширяват териториалния обхват на Младежкия център в Добрич по проект

Основната цел е да бъде разширен териториалният обхват на младежките центрове в Добрич, Стара Загора, Пловдив и Враца, изградени с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., да се увеличи многообразието на дейностите им, както и броят на младежите и представителите на общността, включени в дейностите на центровете. Приоритет е да се осигури съответствието с нуждите на младите хора в региона, включително и на тези от уязвимите групи.     
Допустими дейности са разширяване обхвата на младежките центрове, социално приобщаване, намаляване  на бедността, образователни и строително-ремонтни дейности, доставка на оборудване, обмяна на добри практики, както на територията на страната /със съществуващите и с новоизградените центрове по програмата/, така и международни обмени, дейности на Националната мрежа на младежките центрове и дейности насочени към укрепване на двустранните отношения със страните-донори - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.

Проектното предложение следва да бъде депозирано до 11 ноември, тази година. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ, отпускана от Програмата за даден проект е 500 000 евро, а максималният е 1 500 000 евро. Общият размер на безвъзмезднатата финансова помощ по процедурата е 4 000 000 евро. Настоящата ограничена процедура няма изискване за съфинансиране.

Съгласно изискванията за кандидатстване по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, е необходимо да се представи решение на Общинския съвет за кандидатстване с проект по ограничена покана за подбор на проекти „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, с което се декларира, че предназначението на сградите, помещенията, обект на финансиране по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

Общинският съвет на Добрич даде съгласие за подготовка и депозиране на проектно предложение и одобри изискването Общинският младежки център да не бъде променян за период не по-малък от 5 години, след приключване на дейностите по проекта.