Нова алтернатива в лечението на макулената дегенeрация

Възрастово асоциираната дегенерация на макулата е зaболяване със социална значимост и нарастваща честота.

Нова алтернатива в лечението на макулената дегенeрация

Очаква се до 2020 година пациентите да достигнат 200 милиона. 90% от тях са със суха форма и 10% - с влажна.


Макулената дегенерация се свързва предимно с генетични фактори (>70%), ускорен процес на стареене, стресови фактори и влияние на  фактори на средата. Развива се метаболитен стрес в тъканите и относителен недостиг на антиоксиданти. Натрупват се друзи. Те характеризират сухите форми. При усложнената влажна форма порастват дефектни съдове в дълбоките слоеве, които пропускат течност, кървят, като това води до тежко увреждане на централното зрение и зрителна инвалидизация.

Стандартът в лечението на сухите форми е изписването на антиоксиданти под формата на хранителни добавки. Лечението на влажните форми е свързано с ежемесечно приложение на AntiVEGF медикаменти (Avastin, Eylea).

Нова насока в терапията е профилактиката.

2RT e иновативна терапия патентована от австралийската фирма Ellex за лечение на суха форма на макулена дегенерация и диабетен макулен едем. Представлява наносекунден лазер (532 nm). Използва фиксирана марка от 400 µm, наносекунда време-експозиция - 3 ns и подпрагови стойности на мощността (0,10 - 0,40 mJ/sm2 ). Ефектът е на клетъчно ниво, като не се предизвиква термична увреда на тъканта. Понастоящем ефектът на лазера не може да се сравни с нито една от технологиите разработвани като евтина алтернатива, а именно жълт подпрагов лазер с дължина на вълната 577 nm (Easy Ret), както и диодните микропулс лазери. Механизмът на действие e на ниво ретинален пигментен епител. Новата терапия намалява отока в тъканите, подобрява виталността и стимулира възстановителните процеси в ретината. 2RT намалява болестните отложенията в макулата, резултат от обмяната на веществата (друзи), характерни за тази форма на заболяването и се явява ефективна профилактика на усложнената влажна форма. Наночестотната лазерна терапия се прилага еднократно и при нужда се повтаря. Комбинирано лечение с антиангиогенни медикаменти и 2RT при влажната форма може да намали необходимостта от ежемесечно вътреочно третиране, както и да подобри зрителната рехабилитация на тези пациенти.  Намаляването  броя и обема на друзите предотвратява атрофичните и дегенеративни промени в макулата и възпрепятства трансформацията на сухата форма на възрастова дегенерация във влажна.

Показания за 2RT при макулена дегенерация

1. Сухи форми с наличие на друзи

2. Болест на  Бест

3. Влажни форми в комбинация с AntiVEGF

4. Някои наследствени заболявания на макулата (Stargardt, Best, Cone-rod dystrophy)

Напредналите форми с наличие на изразена атрофия (географска), кръвоизливи, фиброза, не са подходящи за тази терапия.

От началото на 2017 г.  в Очна клиника “Света Петка“- гр. Варна  с 2RT  са третирани 400 пациента. От тях със суха форма на макулена дегенерация са третирани 200 и 50 с влажна.  При 70% от третираните очи се наблюдава значително намаление на друзите. Този ефект се наблюдава 4 до 6 месеца след терапията. След 6 до 12 месеца може да се приложи повторно 2RT при задържане на друзите. При 90% от пациентите се установява подобрение в контрастната чувствителност.  Всички пациенти със суха форма на макулена дегенерация са стабилни за периода на проследяване (до 2 години). 

ОСТ преди (долу) и след (горе) 2RT:


Като иновативна терапия при  влажната форма приложихме 2RT в комбинация с  AntiVEGF. Целта е да изследваме възможността за удължаване интервалите за приложение на antiVEGF медикаменти, както и да се подобри зрителната рехабилитация на тези пациенти. При 80% от пациентите с влажна форма се удължи интервалът за приложение на antiVEGF до 6 месеца. Зрителната острота при 90% се подобри с 1 до 2 реда. Пациентите съобщават за субективно подобрение. Изследването на контрастната чувствителност показва един ред подобрение в 98% от случаите.

Необходимо е редовно проследяване.

2RT представлява ефективна профилактика на сухите форми на макулена дегенерация. Комбинираното приложение с интравитреални медикаменти подобрява клиничния ход при влажните форми.

Друзи в макулата. Нативна снимка преди 2RT:


Намаляване на друзите след 2RT:


д-р Даниела Митова, д.м., Очна клиника “Света Петка”, гр. Варна

http://www.st-petka-eyeclinic.bg/