Противопожарни правила по време на прибиране на земеделските култури

Противопожарни правила по време на прибиране на земеделските култури
Огневи работи в обекти, покрай узрели посеви, слама и др. фураж се извършват само след издаване на разрешително от собственика, съобщават от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - град Добрич.

По изключение при аварийни ситуации огневи работи могат да се извършват на пожарообезопасени площадки на разстояние най малко на 50м. от посевите, фуражите и лесно запалими материали. При възникнала авария или техническа неизправност и невъзможност от преместване на земеделската техника от мястото на аварията, дейностите да се извършват на самото място, като предварително се почисти техниката и района от посеви и се извърши изораване в радиус 50м. на ивица с ширина най малко 10м. Същото се съгласува с органите за пожарна безопасност.


1. От настъпване на восъчна зрялост на житните посеви, до окончателно прибиране на реколтата от полето, тютюнопушенето и паленето на огън се извършва на обезопасени места, отстоящи на разстояние от посевите най малко на 50м., което се указва със сигнали и знаци;


2. Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други се ЗАБРАНЯВА;


3. Преди започване на жътвата, при настъпване на восъчна зрялост на житните култури, площите се парцелират на участъци чрез ожънване и заораване на ивици. Масивите се парцелират на участъци за еднодневна работа на комбайните, както и за отделяне площите на отделни собственици, но не повече от 800 дка. Това се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и изораване на ивица широка най-малко 6м. Противопожарните ивици покрай пътищата от републиканската пътна мрежа, горските насаждения, сметищата, пчелините, гробищата и др. са с широчина най-малко 6м., а така също и тези покрай железопътните линии, оградите на газоразпределителните и катодните станции, крановите възли и очистните съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи и др. пожароопасни места и обекти - най-малко 6 метра. Тези изисквания не са задължителни за житни блокове с площ по-малка от 100 дка., ако не граничат с др. съседни блокове и горски насаждения;


4. По време на жътва в житни блокове над 100 дка., да се осигури дежурство на трактор с най-малко четири корпусен плуг, а при блокове с над 2000 дка. и на пригодено за пожарогасене съоръжение (цистерна с вода най-малко 2000 л. с шланг и струйник 52 мм.);


5. Грубият фураж да се складира и съхранява на почистени от суха трева и растителност площадки на фигури. Около тях се изорава ивица с широчина най-малко 5 м. Фигурите на фуражните площадки се обособяват с единична маса до 200 т. и в групи до 600т. на разстояние най-малко 15 м между отделните фигури и 50 м между отделните групи.


6. Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи се разполагат на разстояние не по-малко от 10 м от обособените фигури с груби фуражи;


7. В района на фуражните площадки не се допуска устройване на сушилни, складове за изкуствени торове, складиране на отсевки от слънчоглед, соя и други самозапалващи се технически култури и горими материали. Откритите складове за груб фураж се разполагат на 50м. от горски масиви и Ж.П. линии за редовно и маневрено движение, 10 м. от пътищата на републиканската пътна мрежа и 1.5 пъти височината на ел. стълб измерено от най-близката кула до въздушни електропроводи;


8. Не се разрешава паленето на огън и ползването на открити огнеизточници в района на фуражната площадка и складове за зърно и фураж. По изключение се допуска заваръчни и други огневи работи, като се спазват изискванията на Наредба №8121з-647от 01.10.2014г. за безопасно извършване на огневи работи;


9. Комбайните и бензиновозите се осигуряват с устройство за защита от статично електричество;


10. Ежедневно след приключване на работа най-уязвимите в противопожарно отношение възли, механизми (двигатели, акумулатори, турбокомпресори, искрогасители и ауспухови тръби, гориво маслопроводи, ел. проводници и др.) да се почистват от наслоен прах, горими и растителни отпадъци, масло и др;


11. 3ареждането с гориво да се извършва на пожарообезопасена площадка, на дневна светлина, при неработещ двигател, студена ауспухова тръба и на разстояние най-малко 20 м. от житни масиви и фуражни площадки;


12. След приключване на работа машините да се изтеглят на пожарообезопасени площадки на разстояние минимум 50 м. от посевите и купи слама, като се изключи ел. захранването. Подреждането да се извършва, така че в случай на пожар бързо и безпрепятствено да бъдат изтеглени;


13. 3емеделската и извозваща техника да е осигурена със стандартни електрически предпазители от електрическото оборудване, съответстващи на номиналния ток, обезопасени акумулатори и укрепени ел. инсталации;


14. При сключване на договори, свързани с жътвената кампания, в тях за всеки конкретен случай се отразяват задълженията по осигуряването на пожарната безопасност, а при оказване на помощ за жътвена, транспортна и придружителна техника от други региони, да се уведомява съответната РСПБЗН за извършване на съответните проверки за пожарна безопасност;


15. 3емеделската и др. техника се съоръжава с необходимите противопожарни уреди поставени на специални стойки и на достъпни места и стандартни искрогасители съгласно изискванията.


При необходимост от консултации, обучения и инструктажи гражданите и длъжностните лица да се обръщат своевременно към РСПБЗН.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+