Окръжен съд – Добрич даде ход на съдебен спор за имот на Дамбата в Балчик

Окръжен съд – Добрич, даде ход на гражданското дело, образувано по искови молби на държавата, представлявана от министъра на Регионалното развитие и блогоустройството чрез пълномощника си Областния управител на Област Добрич Желязко Желязков против „РЕНКОН” ООД – гр. София, и „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ООД – гр. София.

Окръжен съд – Добрич даде ход на съдебен спор за имот на Дамбата в Балчик
Държавата моли да бъде прогласена нищожността на договор от 09.06.2009 г. за продажба на право на собственост на недвижим имот – частна държавна собственост – земя с площ 10 636 кв. м. Контрактът е сключен между Областния управител Ердинч Хаджиев като продавач и „РЕНКОН”ООД като купувач. Като основание за иска държавата посочва противоречие на договора за покупко-продажба със закона и невъзможен предмет. Сделката се отнася за имот, попадащ изцяло в „Брегоукрепително съоръжение – Дамба Албена – Балчик”. Според ищеца той има трайно предназначение „територия, заета от води и водни обекти, а начинът му на трайно ползване е „крайбрежна ивица”. В исковата молба е посочено, че за имота съществува забрана да бъде собственост на физически и юридически лица, тъй като представлява изключителна държавна собственост. Договорът за продажбата му е подписан в нарушение на Конституцията на Република България, Закона за устройство на черноморското крайбрежие и на Закона за държавната собственост.

Държавата претендира, че вторият ответник „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ООД не е придобил правото на собственост върху имота по силата на правна сделка, сключена между него и „РЕНКОН” ООД. Ищецът иска „ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ООД да бъде осъден да предаде владението му.

Ответникът „РЕНКОН” ООД оспорва исковата молба на държавата като недопустима, тъй като в нея били заявени претенции против отделни страни, които не са другари в процеса. Фирмата твърди, че Административен съд – Добрич, е прогласил нищожност на Заповед на Областния управител на Област Добрич за обявяване на купувач по публичния търг за имота, а предходните действия по търга са редовни и той следва да продължи от отмененото като незаконосъобразно действие.

„ЕМ ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ООД претендира, че искът на държавата за установяване на правото й на собственост е неоснователен, тъй като е придобил собствеността върху имота на валидно правно основание – сделка, сключена с „РЕНКОН” ООД.

В съдебната зала днес представителят на държавата заяви, че поддържа исковете и помоли съдът да допусне съдебно-техническа експертиза. Двамата ответници не се представляваха в съдебното заседание.

Окръжен съд – Добрич, допусна да бъде изготвена съдебно-техническа експертиза за попълване на делото с доказателства. Вещото лице трябва да идентифицира спорния имот и да отговори какъв е бил неговия статут преди актуването му като частна държавна собственост, ползва ли се брегоукрепителното съоръжение по предназначение, има ли изработен ПУП за имота, какво е било трайното му предназначение, има ли промени в характеристиките му и по какъв начин са извършени те.

Съдът отложи делото за 01.06.2011 г.