Национален дебат за висшето образование се проведе в Добрич

По време на среща, дебат между бизнеса и висшето образование, Студентски съвети от цяла България, НПСС (Националното преставителство на студентските съвети), Министерството на труда и социалната политика и младежки организации, като AIESEC (Асоциация за наука, икономика и търговия), НМФ (Нацинален млдежки форум) и АПАО (Асоциация за подпомагане на академичната общност), стиснаха ръце и се договориха за изпълнение на план и реформи, които да оосигурят повече и качествни възможности за развитие на кариерата в и след университета.

Национален дебат за висшето образование се проведе в Добрич

По време на дебатите присъстващите Студентски съвети от почти всички университети в страната признаха, че част от създадените кариерни центрове във висшите училища не работят въобще. Друг наболял проблем, който споделиха те е, че училищата им приемат студенти в специалности, които са с учебни планове от повече от 30 години и в такива, които след това не се намира никаква реализация, защото индустрията, за която са предвидени те е отдавна изчезнала. Така се насочват държавни средства към ненужни и неефективни дейности и специалности, както и се бълват дипломанти без реализация в областта си. Друг въпрос, който беше поставен е, че в учебните програми не е заложена достатъчно практическа работа и някой преподаватели предават лекции само чрез диктовка и без никакво участие на студента отсреща. 

След което студентите на България стигнаха до извода, че няма да чакат ръководствата на висшите училища и държавата да поемат нещата в свои ръце. Младежите участници в Национални дебати „Бизнес и висше образование”, състояли се през уикенда в Добрич, бяха повод да се роди идеята за създаване на специален план и подемането на действия по различни реформи в начина на работа на университетите, по отношение на кариерното развитие на студентите. В края на обсъжданията бе направен доклад, под който ще се подпишат всички участници и ще бъде внесен в Министерството на образованието младежта и науката (МОМН).


„Много се радвам, че студентите поканиха нашето министерство за подобен дебат, виждам, че работят усилено по въпросите, които и нас ни вълнуват. Нашата институция отвори няколко програми за млади хора, които да подпомогнат трупането на стаж, но с една подобна среща ние разбираме как да направим тези програми по-добри и по-ефективни.”– сподели Ивайло Найденов, част от делегацията на Министерството на труда и социалната политика.

 

Първоначалните действия до края на 2011 година, които ще предприемат студентите и младежките организации ще са – Изследване на насоките и нагласите на ученици и студенти в развитието на кариерата им и организиране на форуми, целящи помощта на префесионалната ориентация на младежите още в училищата. Някои проучвание сочат, че над 50% от студентите в страната не учат в желаната от тях специалност и се задържат в университета просто, за да получат диплома за професия, която няма да практикуват.

 

В доклада бяха заложени идеи като създаване на единна информационна система, в която да се включат кариерните центрове към висшите училища, студентските съвети и компаниите, като чрез нея ще се предлагат свободни работни позиции; Признаване, като част от обучението участието на студентите в различни младежки инициативи и организации, които дават по добри практически умения от стоенето в университета; Участие на представители на бизнеса в писането на нови учебни планове, както и в самото преподаване; и много други, за които присъстващите се зарекоха, че ще бъдат доведени до край.


В секцията за обмен на добри практики между кариерните центрове бе представен модела, по който се работи в центъра на ВУ Международен колеж (ВУМК), а именно заложен задължителен между от 3 до 5 месеца стаж, всяко едно лято по време на следването, който да завършва с написването на доклад от страна на студента и специална препоръка от работодателя, като стажът се оценява, заложен е в учебната програма и без него студентът не получава диплома. Така след завършване студентите на ВУМК имат близо едногодишен стаж по специалността си, което им осигурява бърза реализация.

 

В събота вечер, в „Часа на Земята” обсъжданията продължиха на свещи, така всичко завърши късно в неделя.
Национален дебат „Бизнесът и висшето образование" се състоя във Висше училище Международен коолеж и бе с подкрепата на Община Добрич, ръководството на висшето училище, Министерството на труда и социалната политика, младежки и бизнес организации.

 

dscn1234_600