Ремонтират пътя между селата Карапелит и Медово

Проектът „Рехабилитация на общински път в участък между селата Карапелит и Медово“ е одобрен и получава финансиране в размер на 3 511 963,99 лева

Ремонтират пътя между селата Карапелит и Медово

Предвиден за рехабилитация е участък на пътя от края на регулацията на село Карапелит до началото на регулацията на село Медово с дължина 4 790 м.  Дейностите включват строително монтажни работи съгласно одобрен работен проект - земни работи, асфалтови работи, пътни работи- съоръжения, временна организация и безопасност на движението.Предвидени са и свързани с проекта разходи за консултантски услуги за изготвяне на проекта, строителен и авторски надзор.Проектът е насочен към подобряване на пътната мрежа, в съответствие със зададените мерки по оперативна Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Главната цел на проекта е подобряването и модернизацията на инфраструктурата на община Добричка, което би довело до развитие на селищата, привличане на нови бизнес партньори и развитие на местния бизнес и икономика. С реализирането на проекта, ще бъдат възстановени и подобрени транспортно - експлоатационните качества на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания участък.