Еврофинансиране за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури

С бюджет от 15 млн. лв., процедурата е насочена към модернизиране на преработвателните предприятия чрез повишаване на енергийната ефективност, внедряване на иновации в производството, въвеждане на нови продукти и др.

Еврофинансиране за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури

С проектни предложения могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица(ЮЛ), регистрирани по Търговския закон и отговарящи на критериите за микро, малко или средно предприятие. Кандидатите трябва да имат съответните регистрации  по Закона за храните, Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за ветеринарномедицинската дейност,  да са вписани в регистъра на Българска агенция по безопасност на храните, да имат издадено Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.Размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е от 30 000 лв. до 2 000 000 лв., като съфинансирането е до 50% от общите допустими разходи по проекта.

Допустими за финансиране са разходи за закупуване на нови машини и оборудване, съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция; строително-монтажни работи;специализирана складова техника и складови транспортни средства; закупуване на земя; инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води; инсталации за обработка/преработка на риба и рибни продукти;дигитализация на производствените дейности;инвестиции в намаляване на замърсяването на водата; възобновяеми енергийни източници и др.

Подаването на проектното предложение се извършва по електронен път чрез системата ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис.

Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване: първи краен срок до 17:00 часа на 17 септември 2024 г.; втори краен срок до 17:00 часа на 16 ноември2024 г.; трети краен срок 17:00 часа на 15 януари 2025 г.