Подменят отоплителната система на детската градина в Крушари

Средствата за ремонта са осигурени по проект на МИГ „Тервел-Крушари“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони

Подменят отоплителната система на детската градина в Крушари

С финансовата подкрепа на Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ ще се подобри средата за обучение и възпитание на децата в детската градина в Крушари. Проектът на Община Крушари „Подобряване на материално-техническата база на Детска градина с. Крушари“ е на обща стойност 30 891 лв., изцяло безвъзмездно финансиране. Средствата са осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Тервел-Крушари“, по подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. 



Предвидено е закупуване и монтиране на два колонни и девет инвенторни климатика. Те ще бъдат разположени в занималните на децата, коридорите и кухненския блок. Сградата разполага с фотоволтаична електрическа централа с максимална мощност до 30 KWh, изградена по проект, финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. До сега детската градина се е отоплявала чрез локална парна инсталация, захранвана с пелети, чиято висока цена натоварва общинския бюджет.

Изпълнението на проекта ще допринесе за създаването на комфортна среда чрез поддържане на постоянни стойности на показателите на микросредата във всички помещения на сградата,  диверсифициране на източниците на електрическа енергия, оптимизиране на енергийните разходи, намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните промени.

Срокът за реализация на проектните дейности е до края на юни 2025 г.