Удължава се изпълнението на проект „Грижа в дома в община Крушари“

Подписано е споразумение, с което дейностите по проекта, предоставящ мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете на възрастни, самотно живеещи стари хора и лица с трайни увреждания се удължава до 30-ти ноември 2024 г.

Удължава се изпълнението на проект „Грижа в дома в община Крушари“

С изпълнението на проекта община Крушари продължава създадения модел за грижа в домашна среда на хора от най-уязвимите рискови групи.Осигуреният достъп до услуги помага на възрастните хора за справяне с ежедневни битови трудности – помощ в домакинството, пазаруване, заплащане на сметки, наблюдения на здравословното състояние, психологическа подкрепа. Осем домашни помощници, две медицински сестри, психолог, социален работник, предоставят комплексните социални услуги.

От началото на проекта през 2023 г. над 40 самотноживеещи стари хора и лица с увреждания от Крушари, Телериг, Ефрейтор Бакалово, Коритен и Полковник Дяково са потребители на услуги, след оценка на потребности им.

Услугите, които проекта предлага, са изключително необходими, навременни и адекватно адресирани, което предполага за в бъдеще, те да се финансират не на проектен принцип, а като държавно-делегирана дейност.

Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г.