Първото Национално сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ е вече факт

Председател на НСЛЗСИМП е управителят на Медицинския център в Тервел д-р Катя Ганова

Първото Национално сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ е вече факт

НСЛЗСИМП официално е регистрирано в Търговския регистър в края на месец ноември. Сдружението е доброволно, неправителствено и неполитическо сдружение на ЛЗ /лечебните заведения / за специализирана извънболнична помощ. 
Извънболничната обхваща общопрактикуващите лекари и специалистите от доболничната помощ. Специалистите от извънболничната помощ до момента не са били обединени в подобно сдружение, а такова е необходимо, според учредителите му, за да могат по-успешно да отстояват и решават проблемите.
Заместници на д-р Ганова са д-р Пейчев - Казанлък и д-р Аргиров – Асеновград. Проведено е и първо заседание на УС – избран на учредителното събрание. Той включва 7 души - председател, двама заместници, секретар и членове. 
„Най-важното сега е да успеем да информираме повече ЛЗ за СИМП в цялата страна за новосформираното сдружение и да ги поканим да се присъединят /нашата цел е да станем национално представени/. Разпределихме работата между всички членове на УС. Дадохме си срок от 3 – 4 месеца, за да могат колегите, желаещи да се присъединят, да вземат съответно решения от ОС /общинските съвети/ /респ. от съвета на директорите, общо събрание/. Така че в края на март ще можем да се преброим“, заяви д-р Катя Ганова.
Целите на Сдружението са да осигури широко популяризиране и правилно разбиране сред обществеността за същността на специализираната извънболнична медицинска помощ, да защитава правата на работещите в СИМП, да осъществява връзка с изпълнителната власт и други организации. Това ще бъде постигнато чрез много срещи, дискусии, конференции и др.