Община Добрич с проект за закупуване на 8 електробуса

Община град Добрич подаде предложение за изпълнение на инвестиция по процедура „Екологосъобразна мобилност“ по Национален план за възстановяване и устойчивост

Община Добрич с проект за закупуване на 8 електробуса

Основната цел на проекта е да се намалят вредните емисии от градския транспорт, като се внедрят 8 електробуса и се осигурят 4 зарядни станции за нормалното им функциониране. Друга цел е да се постигне по-голяма безопасност на движение във функционалната зона - Добрич - Добричка, като се осигури автономна осветяемост на възлови пешеходни пътеки в двете общини. За целите на по-лесно, бързо и удобно придвижване на ползвателите на градски транспорт е заложено надграждане на внедрена система за неговото управление.

Всички мерки, които налагат реализираните проекти и предстоящите инвестиции е необходимо да са описани и внедрени в актуален генерален план за организация на движението в гр. Добрич.

Обща стойност на допустимите разходи по проекта са в размер на 8 266 526,00 лв.

Предложение за изпълнение на инвестиции " Интегрирани мерки за екологосъобразна мобилност" е предвидено като естествено продължение на проект" Развитие на интергирана система на градския транспорт на Добрич", който се изпълнява по Оперативна програма" Региони в растеж" 2014-2020 г. Благодарение на натрупания опит от предходния проект Община град Добрич предвижда да разшири обхвата на интергираните мерки, като следва екологични подходи и принципи при въвеждането им в транспортната инфраструктура с цел постигане на климатичните цели, поставени пред членовете на Европейския съюз.

Предложението е заложено да се изпълни в партньорство с оператор на обществена услуга и вътрешен оператор " Градски транспорт Добрич" ЕООД и Община Добричка, с която се формира естествена функционална зона.