Иновативни и зелени неземеделски дейности финансира МИГ „Балчик-Ген.Тошево"

Процедурата е насочена към стартиране и развитие на неземеделски дейности в селските райони и разкриване на качествени работни места и запазване на вече съществуващи

Иновативни и зелени неземеделски дейности финансира МИГ „Балчик-Ген.Тошево"

МИГ „Балчик-Ген. Тошево“ отвори за прием мярка 6.4.„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Могат да кандидатстват земеделски производители, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите, които са с местожителство, регистрация и осъществяващи дейност на територията на МИГ Балчик - Генерал Тошево.


Разрешени са дейности за изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване и развитие на туристически услуги. Допустимо е производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали). Ще се подпомага и развитие на услуги във всички сектори, като например грижи за деца, възрастни хора и хора с увреждания; здравни услуги; счетоводство и одиторски услуги; ветеринарни дейности; услуги базирани на ИТ и др. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитието на занаяти и предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности допълват възможностите за проектни идеи.

Допустими са дейности само на територията на МИГ Балчик - Генерал Тошево.

Допустими са разходи за изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество; закупуване на нови машини и оборудване; хонорари на архитекти, инженери и консултанти; проучвания за техническа осъществимост; придобиване и създаване на компютърен софтуер, придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки и др.

С висок приоритет в оценяването ще са проекти за производствени дейности; развитие на селски, еко, културен туризъм и всички други алтернативни форми на туризъм; проекти осигуряващи допълнителна заетост; развиващи занаяти; с инвестиции за предлагане на пазара на собствена продукция; за услуги във всички сектори; както и проекти, въвеждащи иновации. Точки получават и проекти за развитие на „зелена икономика“, за услуги в ИКТ сектора и подадени от кандидати на възраст между 18 и 40 години. На финансиране подлежат предложения, оценени с минимум 10 точки.

Процедурата е с краен срок за срока за кандидатстване 02.10.2023 г. 17.30 часа.

В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура за прием могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения на e- mail: migbgt@abv.bg , като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения или в и/или https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата). Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях) са публикуван на следните интернет адреси и на сайта на ИСУН - 2020.