С европейски средства се модернизират рибарски пристанища, борси и лодкостоянки

Стартира процедура чрез подбор на проекти „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., информират от Областния информационен център

С европейски средства се модернизират рибарски пристанища, борси и лодкостоянки

Целта й е осъвременяване на съществуващи рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки; повишена енергийната ефективност и опазване на околната среда; повишено качество на разтоварваните на сушата продукти; както и подобрена безопасност и условия на труд.


Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 6 000 000 лева, от които 4 395 600 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и 1 604 400 лв. национално съфинансиране. Минималният размер на допустимата БФП е 80 000 лева. Максималният размер е както следва:

· в сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ е до 2 000 000 лева за обекти в акваторията/крайбрежието на Черно море и поречието на река Дунав;

· в сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ е до 1 000 000 лева за обекти в акваторията/крайбрежието на Черно море и поречието на река Дунав.

Максималният процент на съфинансиране е до 100 % за публични организации и до 50 % за юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. За кандидати големи предприятия съфинансирането се намалява с 20 %.

Допустими кандидати по тази процедура са общини или държавни учреждения, както и Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

Допустими са дейности за модернизиране на рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и изграждане и/или модернизация на лодкостоянки; повишаване качеството, контрола и проследяемостта на улова; подобряване на енергийната ефективност на съоръженията; опазване на околната среда, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци; осигуряване на безопасни условия на труд.

Документите за кандидатстване, изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). Подаването на проектите се извършва по електронен път чрез ИСУН 2020 единствено с използването на

Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения до 17:00 часа на 17 октомври през ИСУН 2020.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 31.10.2023 г.