Млади фермери развиват стопанствата си с еврофинансиране

Млади фермери развиват стопанствата си с еврофинансиране
Одобрените млади производители ще развиват стопанствата си предимно в сектор „Плодове и зеленчуци“ на територията на общините Тервел, Балчик, Каварна и Генерал Тошево

По 48 895 лв. ще получат безвъзмездно 6 млади земеделски стопани от област Добрич. Общата подкрепа възлиза на 293 370 лв. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по приема 2022 г. по процедура BG06RDNP001-6.011 подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.


Безвъзмездните финансови средства земеделските стопани ще вложат в увеличаване на обработваемите площи, модернизация и механизация на стопанствата, както и в обучение по опазване компонентите на околната среда. Изплатено им е първото плащане от по 24 447,50 лв. или общо 146 685 лв.


Екипът на Областен информационен център – Добрич напомня на одобрените кандидати, че до изтичане на пет години от сключване на административния договор за финансиране трябва да поддържат на видно за обществеността място плакат/табела и/или да включат на електронната си страница кратко описание на подпомаганата дейност. Всички задължителни мерки за публичност са описани в Условията за изпълнение към пакета с документи, публикуван на уеб страниците на ИСУН 2020 и Държавен фонд „Земеделие“.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+