Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане

Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане
Служебното правителство прие промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Новите разпоредби ще влязат в сила от 1 юни.

С промените се въвежда нов механизъм за социално подпомагане. От 1 юни размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента.  Той ще се актуализира регулярно и ще отговаря в по-голяма степен на потребностите на хората, които се нуждаят от подкрепа. С промените в правилника ще се гарантира прилагането на направените по-рано изменения в Закона за социално подпомагане, както и  улесняване включването на подпомаганите хора на пазара на труда, като се дава приоритет на насърчителните мерки, а рестрикциите се смекчават.


Предвижда се срокът за задължителна, непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“ преди подаване на заявление-декларация за социални помощи да се намали от 6 на 3 месеца. Това ще даде възможност за по-бърз достъп до социално подпомагане и намаляване на риска от изпадане от системата. Времето за полагане на общественополезен труд от безработни, които получават социални помощи, ще се намали от сегашните 14 дни по 4 часа дневно на 40 часа месечно. По този начин ще се дава възможност за включването им в различни мерки за получаване и повишаване на техните квалификация и опит.  От 5 на 2 години се намалява периодът, в който хората не трябва да са прехвърляли срещу заплащане или дарявали свой имот, за да имат право на подпомагане.


Нормативните промени дават възможност за подкрепа на рискови групи, които до момента не са получавали подпомагане. Предвижда се за покриване на първоначални нужди на пълнолетни хора, напускащи резидентен тип социална услуга, да се отпуска целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година. Помощта ще се дава за три месеца, като се отпуска само веднъж и при условие, че човекът се е регистрирал в дирекция „Бюро по труда“. Дава се и право, когато безработен или безработен член на семейството, получаващ месечни социални помощи, започне работа, помощта да продължи да се изплаща за срок от 3 месеца в рамките на 1 година, считано от момента на сключването на трудовия договор.


Предвидени са промени и в начина на определяне на еднократните помощи за покриване на инцидентно възникнали нужди. Към момента те са равни на петкратния размер на гарантирания минимален доход – 375 лв. От 1 юни стойността им ще е трикратният размер на границата на бедността – 1512 лв.


От 1 юни  ще могат да се подават заявления за социално подпомагане във всяка дирекция „Социално подпомагане“ в страната. Документи ще могат да се подават и по електронен път.


 


Източник: МТСП


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+