Удължават програмата за подпомагане бежанците от Украйна до края на март

Удължават програмата за подпомагане бежанците от Украйна до края на март
Министреският съвет прие решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България. С решението се удължава срокът на действие на Програмата до 31 март 2023 г. при действащите в момента условия.

Освен удължаването на срока на действие на Програмата се дава възможност, когато лице, извършващо дейност с категоризирано или регистрирано място за настаняване, стопанисващо/управляващо повече от едно място за настаняване, да премества по своя преценка настанено в негов обект лице с временна закрила в друг обект, стопанисван/управляван от него. Правилото се прилага, считано от 1 ноември 2022 г. Възможността се дава с оглед оптимизирането на разходите на лицата, предоставящи услугата.


С промените Министерството на туризма като администратор на Програмата има право да изисква декларация за съответствие от законния представител на кандидата за помощта. Така се засилва контролът по отчетността на предоставяните услуги. Декларацията ще бъде подписвана с квалифициран електронен подпис и подписвана чрез Системата за сигурно електронно връчване.


Документите за изплащане на помощта се предоставят на Националния оперативен щаб с цел подпомагане работата на работните групи към него.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+