Местните инициативни групи в област Добрич разработват Стратегии за местно развитие

Местните инициативни групи в област Добрич разработват Стратегии за местно развитие
Проектите на сдруженията „Добричка“, Балчик-Генерал Тошево“, Тервел-Крушари“ и „Каварна-Шабла“ за стратегии за водено от общностите местно развитие (ВОМР) са одобрени за период 2023-2027г., информират от Областен информационен център - Добрич

Общото финансиране е 193 607 лв. Проектните дейности включват популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегиите, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията, подготовка на стратегия за ВОМР и консултиране на местната общност и разработване на стратегии за ВОМР.


Подходът за водено от общностите местно развитие се прилага в селските райони и насърчава създаването на публично-частни партньорства (чрез Местните инициативни групи) с участието на местния бизнес, граждански и неправителствени организации, и местната власт, които съвместно определят потребностите и потенциала на територията за развитие.


Стратегиите, разработени по ВОМР се основават на характеристиките на конкретната територия и са въз основа на местните потребности и потенциал. Чрез тях се дава възможност за финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост за местното население, и са в полза на малкия местен бизнес. По този начин се създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+