Общинските съветници на Добрич приеха Плана за реформиране на Дома стари хора

Общинските съветници на Добрич приеха Плана за реформиране на Дома стари хора
Финансирането за реформиране на Домовете за стари хора е предвидено да бъде осигурено чрез средства по Националния план за възстановяване и устойчивост

По време на представянето на докладната, зам.-кметът д-р Емилия Баева подчерта, че предстои сериозна работа по реформиране на социалната услуга. И допълни, че Домът за стари хора в Добрич е след най-добрите в страната. Планирани са дейности по реконструкция на Дома, които ще доведат до по-добра среда за настанените в него. За по-качественото обгрижване на възрастните хора пък ще има множество изисквания към персонола, който ще работи там, както и ще бъде направена социална оценка на всеки един от домуващите.


По процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, допустими са следните дейности:


1. Строителство, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за социални услуги за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст (съществуващите към момента социални услуги „Дом за стари хора“), във връзка с процеса по привеждане на съществуващата специализирана среда на услугата в съответствие с изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги (включително ново строителство - изграждане, както и пристрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства), включително прилежащото им дворно пространство.


2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, като част от цялостното им обновяване/реформиране.


3. Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в гореспоменатите сгради/помещения.


4. Мерки за енергийна ефективност на сградите, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация, охлаждане и други строително-монтажни работи за осигуряване на спестяване на енергийни, водни и други ресурси.


5. Доставка и инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична инсталация с мощност 30kW, вкл. фотоволтаични панели, конструкция за монтаж на панелите и инвертор с мощност 30kW, трифазен. Съобразно обема на сградата, предмет на интервенция по проекта, е допустимо ако бъде обосновано да се инсталира и фотоволтаична инсталация с мощност по-голяма от 30kW с оглед обезпечаването на собствените нужди от енергопотребление.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+