За последните 10 години област Добрич се е стопила с 20,8 %

За последните 10 години област Добрич се е стопила с 20,8 %
Населението на област Добрич към 7 септември 2021 г. е 150 146, което представлява около 2,3% от общото население на страната. Жените са 78 064 (52.0%), а мъжете 72 082 (48.0%), или на 1000 жени се падат 923 мъже

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 39 531 души, или с 20.8%. Факторите, които оказват влияние върху броя на населението, както на страната, така и на областта са естественото движение (раждания и умирания), вътрешната и външната миграция.


 Прираст на населението на област Добрич по общини в периода 2011 - 2021 година


И в осемте общини населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в община Крушари (-30.8%), а най-малко в община Каварна (- 13.3%).


 Население на градовете в област Добрич към 7 септември 2021 година:


Градът с най-много жители в областта е Добрич със 73 895 души.Селата с над 1000 жители са Оброчище (Община Балчик), Зърнево (Община Тервел), Стожер (Община Добричка), Българево (Община Каварна) 


Селата с най-малко жители в областта са Краище (Ген.Тошево), Войниково(Тервел), Стаевци(Шабла) с по един жител.


Възраст


Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.


Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 91 376 души, или 60.9%. Спрямо 2011 г. намалява с 38 265, или с 29.5%. 


Делът на най-младото население намалява от 13.8% през 2011 г. на 12.9% от общото население през 2021 г., а абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14  намалява от 26 123 през 2011 г. на 19 443 през 2021 г., или с 25.6%. За страната този показател се увеличава от 13.2% през 2011 г. на 14.1% от общото население през 2021 г.


Населението на област Добрич в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 84 997 души, или 56.6% от населението на областта. Жените са 40 091, а мъжете - 44 906. 


Гражданство


Към 7 септември 2021 г. 98.9% от населението на областта е с българско гражданство. От тях 0.3% са с двойно гражданство - българско и друго. 


Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта, са 389, или 0.3% от населението. Гражданите на трети страни са 1 227, или 0.8%. Лицата без гражданство са 5.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+