До 30 ноември ще бъдат входирани проектите за новия център

До 30 ноември ще бъдат входирани проектите за новия център
Централна градска част е разделена на зони А и Б, за всяка зона следва да бъдат входирани адекватни за условията проекти

Настоящият конкурс цели да потърси цялостна и устойчива концепция за преосмисляне на централната градска част на град Добрич в обхвата на Зона А, а за обхвата на Зона Б - следва да се разработи идеен проект.


Концепциите следва да предложат организация, благоустройство и дизайн, които да активират пешеходната зона на града, там където липсва активно ползване и да оптимизира ползването на най-оживените зони, като я направят по-привлекателна и комфортна за всички граждани и гости на Добрич през цялата година. 


Концепциите следва и да предлагат решения за смекчаване на негативните последствия от климатичните промени, като се търсят природосъобразни и енергийно ефективни решения за намаляване на градския топлинен остров и подобряване на микроклиматичните условия в централната градска част.


Концепциите е необходимо да осигурят възможност за интеграция и техническо обезпечаване на всички прилежащи терени и сгради, като се подобрят връзките между различните части на градския център и се преодолеят специфичните технически и функционални предизвикателства в средата. Следва да се осигури  достъпна среда за хора със затруднени двигателни, зрителни и слухови проблеми.


Идейните проекти за Зона Б следва да демонстрират принципите залегнали в концепциите и да предлагат конкретни решения за територията. Необходимо е да се осигури хармонична и природосъобразна връзка с парка, в който свършва конкурсната зона. Търси се изпълнимо и икономически целесъобразно решение.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+