Дават под наем физкултурния салон на бившето училище „Бачо Киро”

Дават под наем физкултурния салон на бившето училище „Бачо Киро”
Салонът ще се използва за провеждане на спортни дейности.

Общинският съвет на Добрич прие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост – масивна едноетажна сграда (физкултурен салон) със застроена площ 242,00 кв.м в двора на бившето основно училище „Бачо Киро”


Началната тръжна цена е  387,20 лева на месец и 20 % ДДС, като срокът за отдаване под наем е 10 години. 


След проведен търг на 28 октомври 2016 година е сключен договор за наем за срок от 5  години за имота, като тази година той е бил прекратен поради изтичане на срока му.  В Община град Добрич е постъпило писмено заявление от Тодор Бонев Тодоров, в което се изразява интерес за наемане на имота с цел провеждане на спортни дейности. 


С цел по-доброто стопанисване на обектите общинска собственост и увеличаване на приходите от наеми от общинско имущество Общински съвет взе решение физкултурният салон да бъде отдаден под наем, чрез провеждане на търг с тайно наддаване. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+