20 нови дизелови автобуса ще превозват гражданите на Добрич

„Градски транспорт Добрич” ще сключи договор за финансов лизинг в размер на 4 500 000 лева за 20 нови автобуса за обслужване на транспортната схема.

20 нови дизелови автобуса ще превозват гражданите на Добрич

Общинските съветници дадоха съгласие „Градски транспорт” ЕООД да сключи договор за финансов лизинг с „Регионален фонд за градско развитие“ АД (РФГР АД), в качеството му на мениджър на Финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“, част от ОПРР 2014 – 2020 и с „ОТП Лизинг ЕООД“ (ОТПЛ) в качеството му на съфинансираща институция по инструмента, по силата на който да поеме дългосрочен дълг с цел реализацията на „Придобиване на минимум двадесет фабрично нови 9-10 метрови, нископодови, дизелови автобуси за обслужване на транспортната схема на гр. Добрич, в размер до 4 500 000 лева. По време на заседанието възникнаха разгорещени дебати между общинските съветници. 

„Аз няма да подкрепя тази докладна записка, защото още когато кметът подреждаше инвестиционната програма, трябваше да се направят разчети какво означава община Добрич да има интегриран градски транспорт и колко ресурс ни трябва. Още тогава, когато ние тръгваме по тези стъпки да знаем какво ни предстои и какъв финансов ангажимент ще ни е нужен, защото ние в момента, за да защитим един булевард и четири миктобуса, ние трябва да поемем нов общински дълг. Защо правим цялото това нещо, когато в момента града е добре обслужен от гледна точка на обществен градски транспорт. С поредното ни гласуване днес, ние ще обострим ситуацията с общинския дълг” – заяви Надежда Петкова.

В отговор на коментара на Петкова, зам.-кметът Росица Йорданов заяви: „Инвестиционната програма не се прави своеволно от нито един бенефициент и си има насоки на управляващите органи на ОПРР, като има инвестиционни приоритети – енергийна ефективност, публични сгради, култура, градски транспорт. Там има процентно съотношение как точно трябва да изглежда инвестиционната програма. Ние не можем да работим произволно в зависимост от това какви нужди има и сами да си определяме ресурсите”.

Иво Пенчев попита дали целта от 70% се отнася до новата транспортна схема, или до старата. Той представи и анализ и сметка за бъдещите разходите по обслужването и ползването на новите автобуси на база разходите от 2019 година и отправи въпрос защо са нужни 20 нови автобуса. Неговите опасения са, че в следващите години дружеството ще изпита огромни финансови затруднения. 

„На 7 ноември изтичат договорите на настоящите превозвачи, ние поискахме от областния управител спешна мярка, получихме отговор и ни беше дадено указание да удължим договорите към сега действащата схема до момента, в който сме готови с новата схема. Когато сключим договора с вътрешния оператор, той ще касае новата общинска схема и тогава ще говорим за тези 70%” – заяви Росица Йорданова. 

 „За мен да се смятат пробег и разходи на база приходи от 2019 година не е коректно” – заяви Катя Петкова и допълни: „В момента дружеството разполага с 11 превозни средства – 1 автобус и 10 микробуса. Някои от тях са произведени 2011 година. Над 10-годишни са. Разходите за поддръжка и ремонт са непосилни. Тъй като са преоборудвани товарни, фирмите, които са предложили частите за това преоборудване вече ги няма на пазара. Изпадаме във невъзможност да движим тези автобуси”. 

Детелина Николова представи три стъпки – част от изискванията на регламента, за да се премине към вътрешен оператор, които по думите й не са спазени. Сред тях е изградена билетна система. „Аз считам, че нямаме юридически предпоставки според изискванията на този регламент в близко време, които да позволят именно на Общинския съвет и общината да сключи договор за пряко възлагане на вътрешния оператор за услугата обществен превоз на пътници” – каза тя и изрази притеснението си затова, че се поема огромен финансов ресурс. 

Обществените услуги за пътнически превоз трябва да бъдат интегрирани от географска, транспортна или тарифна гледна точка. Географската е ясна – това е територията на община Добрич, тарифната, така или иначе не знам някой оператор да решава сам каква да бъде тарифата, единственото, което ни липсва е единна карта на градската мрежа. Никъде не се говори, че трябва да имаме изградена и работеща билетна система” – заяви Катя Петкова. Тя даде за пример град Варна, където има вътрешен оператор, но не и интегрирана система за продажба на билети. 

След като бяха прекратени дебатите, Иво Пенчев предложи да бъдат закупени 10 автобуса, вместо 20, но предложението му не беше подложено на гласуване. 

В крайна сметка „Градски транспорт Добрич” ще сключи договор за финансов лизинг в размер на 4 500 000 лева за 20 нови автобуса за обслужване на транспортната схема.