Започна обновяването на Концертната зала "Добрич“

Започна обновяването на Концертната зала "Добрич“
Днес беше даден старт на проекта „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Официален старт на строителните дейности дадоха кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов и Ивайло Иванов, представител на Хранкотош“ ЕООД - фирмата, която ще изпълни строителните дейности на обект „Зала „Добрич“ – основен ремонт и обновяване“.


Основната цел на проекта е да се подкрепи реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и да се решат приоритетните задачи, залегнали в Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР – град Добрич, за трайно подобряване на социални проблеми на общината чрез обновяване на Концертна зала „Добрич“. 


Проектът предвижда обновяване на зрителната зала и съответните прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения, внедряване на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа за хора с увреждания, за да се насърчи участието в културния живот на гражданите, включително на онези от тях, които са в уязвимо и неравностойно положение. Ще бъде закупено оборудване и обзавеждане, както и озвучителна техника за провеждане на културни събития. 


Проектът е с Обща стойност 2 334 130, 22 лв. с ДДС и се финансира с езвъзмездна финансова помощ – 1 272 050, 91 лв., от които 1 081 243, 27 лв. eвропейско и 190 807, 64 лв. национално съфинансиране ,


Финансов инструмент чрез „Регионален фонд за градско развитие“ АД - 911 772, 96 лв., от които 457 254, 14 лв. европейско,     80 691,91 лв. национално съфинансиране и 373 826,91 лв. съфинансиране от „Банка ДСК“ АД , 


Собствен принос на Община град Добрич - 150 306, 35 лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+