По-малко посетители в музеите и театрите в област Добрич отчитат данни от статистическо изследване

По-малко посетители в музеите и театрите в област Добрич отчитат данни от статистическо изследване
Основните показатели и обхватът на изследванията са направени в съответствие с методологическите препоръки на ЮНЕСКО


През 2020 г. дейността на културните институции беше ограничена поради въведените противоепидемични мерки на територията на Република България. Разбираемо, това рефлектира и ограничи посещаемостта на музеите, театрите и библиотеките.


По данни, предоставени от Илга Иванова- главен експерт отдел Статистически изследвания - Добрич, към 31.12.2020 г. в страната ни действат 182 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, а в област Добрич функционират 6 самостоятелни музея и музейни филиали.


Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни  богатство и формират музеен фонд, който се състои от 249 хил. фондови единици. През 2020 г. броят на културните ценности нараства с 1.9% в сравнение с 2019 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2020 г. техният брой е 8 633. 


Посещенията в музеите през 2020 г. са 137 хил. и в сравнение с 2019 г. намаляват с 28.8%. Приблизително 8.7% от тях (12 хил.) са осъществени в дните със свободен вход. Посещенията на чужденци в музеите намаляват с 13.9% в сравнение с предходната година, като достигат 71 хиляди. Общият персонал на музеите през 2020 г. е 76, като се увеличава с 1.3% в сравнение с 2019 година.  


Резултатите са подобни и при сценичните изкуства. През 2020 г. в действащите 2 театъра в област Добрич са организирани 213 представления, посетени от 12 687 зрители. В сравнение с 2019 г. представленията намаляват с 35.6%, а посещенията - с 65.1%. Средният брой посетители на едно представление е 60 души, при 110 души през 2019 година. През 2020 г. в област Добрич развиват дейност 4 музикални колектива,  като представленията на тези колективи са 34, а посещенията са 5 670. 


Според данните в изследването, се е увеличил заетият библиотечен фонд,както и броят на набавените нови книги. Библиотечният фонд в област Добрич, според това изследване, през 2020 г. се състои от 407 хил. библиотечни документа. Регистрираните читатели са 2 842, което е с 26.0% по-малко в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеките се намаляват (с 36.1%) и достигат 60 хил. през 2020 година. Заетият библиотечен фонд общо възлиза на 54 628 библиотечни единици, като за дома са заети 50 443 библиотечни единици, а заетите книги са 53 737.  Заетият библиотечен фонд средно на един читател е 19 броя, като нараства с 18.8% спрямо 2019 година. 


С най-висок дял от общия библиотечния фонд в наблюдаваните библиотеки са книгите - 90.3% (367 хил.), следвани от другите библиотечни документи (аудио-визуални, електронни, графични и картографски издания, патенти и стандарти, и микроформи) – 24 хил. и продължаващите издания (16 хиляди). В сравнение с 2019 г. броят на книгите нараства с 0.7%, като набавените нови книги са 5 373 броя.


По отношение на посещаемостта на кината в областта, статистикат сочи,че през 2020 г. прожекциите в област Добрич са били 977 и са посетени от 6 867 зрители. В сравнение с 2019 г. броят на прожекциите в кината намалява с 66.3%, а посещенията в тях с - 80.3%.


Прожектирани са 128 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 19 български, 33 европейски, 70 от САЩ и 6 от други страни. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+