Обсъдиха проекта за бюджет на община Добричка за 2021 година

Обсъдиха проекта за бюджет на община Добричка за 2021 година
Публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 година на Община Добричка се проведе днес с кметове, кметски наместници и общински съветници.

Новият бюджет беше представен от кмета Соня Георгиева и зам.-кмета по „Финансово – стопански дейности“ Атанас Дучев. Общата стойност на предложения проект на бюджет е в размер на 26 973 817 лева, което е с над 3 милиона лева повече от предходната година. 


Приходите за делегирани от държавата дейности са 13 215 512 лв., тези от местни дейности са 2 352 300 лева, 505 800 са за зимно поддържане и снегопочистване и целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 268 000 лева. Преходният остатък е в размер на 2 912 083 лева.


„Общината ще получи 2 184 800 лева повече, спрямо 2020 година, под формата на трансфери от държавния бюджет, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности. Ще бъде увеличено с 1 037 700 лева финансирането по функциите „Образование”, за „Отбрана и сигурност” е с 12 400 лева, „Социални услуги” с 938 200 лева, за „Култура” с 49 000 лева, за „Здравеопазване” с 31 900 лева и за „Общинска администрация” с 357 200 лева”, каза кметът на общината Соня Георгиева. 


Прогнозата за постъпленията от собствени приходи и трансфери възлиза на 5 373 500 лева. 


В проекта на бюджет за 2021 година се залага значителен ръст на средствата за инвестиционни разходи. Ръстът е размер на 25%. 


4 263 510 лева са предвидени по функция „Общи държавни служби”. В рамките на средствата, определени със ЗДБРБ за 2021 година са определени възнагражденията на кметовете и служителите в администрацията. Във функция „Отбрана и сигурност” са заложени 517 767 лева. В рамките на определените средства по стандарти се разпределят разходи за персонал и издръжка на местната комисия за борба срещу противообществените прояви  на малолетни и непълнолетни, за обществени възпитатели и за денонощните оперативни дежурни. Предвидените средства по функция „Образование” са 10 818 315 лева. 459 619 са предвидените средства по функция „Здравеопазване”. Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са заложени 2 312 179 лева, а в  „Жилищно строителство” са  3 147 731 лева.  799 866 лева са средствата по функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”. По функция „Икономически дейности и услуги” са предвидени  1 627 824 лв.На обсъждането постъпиха предложения и въпроси от общинските съветници и кметове и кметски наместници на селата от община Добричка.


Общинският съветник Дико Иванов определи новия бюджет като много добре балансиран „Инвестиционната програма мирише на асфалт, с което ви приветствам. Имаме нужда улиците в нашите села да бъдат асфалтирани или там, където е необходимо да бъдат закърпени, на много места има улици, които са на кал все още и трябва да обърнем внимание и на тях”, каза той. Неговите предложения са улицата в с. Победа, на която ще бъде направен частичен ремонт, да бъде изцяло преасфалтирана и да се осигурят средства за подмяна на водопровода в с. Смолница


Кметът на с. Плачидол Атанас Пенев пожела през следващата година ръстът на бюджета да е с 5 милиона лева. „Предложението ми е ако има възможност да бъде дофинансирана тази точка и да се увеличи честотата на изхвърлянето на боклука. Второто е свързано със средствата, които се дават за провеждане на празниците, ако празникът не се състои, тези средства да останат на разположение на кметовете”, каза той. 


Кметът на с. Ведрина Красимира Атанасова предложи да се заплаща такса за извършване на погребения в гробищните паркове в селата. Тя беше подкрепена от кмета на с. Малка Смолница Тихомир Колев. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+