Ремонтират концертната зала „Добрич” по проект

Ремонтират концертната зала „Добрич” по проект
Община Добрич ще кандидатства с проектно предложение "Обновяване на културна инфраструктура – зала ‚Добрич" по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020. Това стана ясно на провело се днес редовно заседание на Общинския съвет на Добрич.

Община град Добрич е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Процедурата е насочена към реализиране на комплекс от дейности, целящи постигане на трайно подобрение в икономическите, екологичните, климатичните, социалните и демографските условия в града. Проектното предложение отразява поет ангажимент от Община град Добрич в Споразумението за реализация на Инвестиционната програма за изпълнение на  Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Добрич, подписано на 15 юни .2016 г. Заложеният индикатор  „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони, който трябва да бъде достигнат до 2023 г., е 2064 кв. м. Разгърнатата застроена площ, обект на интервенция по проекта, е 2730 кв. м., с което индикаторът ще бъде постигнат.


Предвидените инвестиции включват реновиране на концертна зала „Добрич“, внедряване на мерки на енергийна ефективност, подобряване на достъпа на лицата с увреждания и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане като част от цялостното обновяване. Предвижда се да бъдат подменени седалките и пода в залата, да бъде поставен нов устойчив на огън мокет, ще бъдат пребоядисани стените и тавана и други. 


Сградата е построена 1975 г. като част от сградата а Партийния дом и първоначално е предназначена за конферентна зала. Скоро след това е приспособена за концертна зала с цел задоволяване на нуждите на града от представителна зала за концерти на големи оркестри, хорови изпълнения, танцови и други представления.  Тя включва зрителна зала с 534 места и прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения. С планираната инвестиция не се предвиждат функционални преустройства и промени в съществуващата конструкция. Основните ремонтни дейности обхващат покрива, фасадите, гримьорнитe, спомагателнитe помещения и коридори, зрителнатa зала и сцената, представителни помещения, гардеробни и санитарни възли. 


С безвъзмездна финансова помощ по процедурата е допустимо да се финансират само строително-монтажни работи и по изключение доставка на оборудване и обзавеждане. Съгласно получено становище от НАП Общината има право на частичен данъчен кредит по проекта, поради което ДДС е частично невъзстановим, което го прави частично допустим разход по проекта, и налага обезпечаването му със собствени средства.


Разпределението на бъдещото финансиране е както следва:


Обща сума на проекта с ДДС - 2 334 130, 23 лв.;


Стойността на безвъзмездната финансова помощ с ДДС -  1 272 050,91 лв.


Инвестиционен кредит с ДДС  - 693 390,57 лв.


Собствено участие – 368 688,74  лв., от които 218 382,39 лв. ще бъдат обезпечени с оборотен ДДС кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, а 150 306,35 лв. от бюджета на Общината за 2021 и 2022 г.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+