Строителна фирма оспорва обществена поръчка, според Община Добрич класирането е съобразено с доклада на комисията

Строителна фирма оспорва обществена поръчка, според Община Добрич класирането е съобразено с доклада на комисията
В отговор на отворено писмо от страна на „Добруджа билдинг”, в което е посочено, че кметът на Добрич не е изпълнил задължителните указания на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд, Община град Добрич излиза със своя позиция.

От „Добруджа билдинг“ посочват, че на 17 февруари 2020 г. са обжалвали пред КЗК решение No Р-4/07 февруари 2020 г. на кмета на община Добрич Йордан Йорданов за определяне на изпълнител и по двете обособени позиции на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Добрич по обособени позиции”. Поръчката обхваща емблематични за града сгради и паметници, някои от които са: Къща - музей „Йордан Йовков“, обекти от комплекс „Старият Добрич“, Часовниковата кула, Халите, „Дом, майка и дете“, ОУ „Отец Паисий“, редица детски градини и др. За изпълнители на двете обособени позиции кметът избира две варненски дружества – "ХАЯ-С" ООД и "Хранкотош" ЕООД. Добричкото дружество решава да потърси правата си по съдебен ред, в резултат на което обжалва решението на кмета пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).


От Общината посочват, че в изпълнение на съдебното решение № 10320/28.07.2020 г., постановено по адм. дело № 5896/2020 по описа на Върховния административен съд е издадена Заповед № 1250/10.09.2020 г. на Кмета на Добрич Йордан Йорданов за възобновяване работата на комисията, с указан срок за приключване на работата й до 20 декември 2020 г.


Помощният орган на възложителя е документирал дейността си в протокол, от който е видно, че от 23 септември до 14 октомври в поредица закрити заседания, са разгледани техническите предложения на участниците, при стриктно спазване на дадените указания в постановените актове, както в производството пред КЗК, така и в производството пред ВАС.


Протоколът, ведно с доклада от работата на комисията, са предадени за утвърждаване на възложителя на 14 октомври, като възприемайки изцяло мотивите на комисията и утвърждавайки цитирания по-горе Доклад, възложителят е издал решение за класиране на участниците и определяне на изпълнители по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащите към тях терени за нуждите на Община град Добрич“,  публикувани в „Профила на купувача“ нa 15 октомври т.г. Задължение на помощния орган на възложителя, в лицето на комисията за разглеждане на постъпилите оферти, е да ги разгледа в своята същност, съвкупност и цялост и да прецени отговарят ли на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие. Членовете на комисията са тези, които притежават съответната професионална компетентност и преценят дали всяка една оферта отговаря на изискванията или не и излагат своите мотиви, а не Кметът и неговият екип.


Кьм настоящия момент има подадена жалба до КЗК срещу Решение № Р-65/15.10.2020 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнители от „Добруджа билдинг“ ЕООД и предстои последващо решение.


Решението по настоящата обществена поръчка, предмет на обжалване, касае възлагане за бъдещи периоди. Към момента Община град Добрич изпълнява план -графика за извършване на ремонти на общински сгради и обекти, планирани през 2020 г. Вече са ремонтирани голяма част от обектите, сред които Часовниковата кула в АЕМО „Стария Добрич“, ремонт на покрива на детски хор "Захари Медникаров", ремонти на фасади и покриви на детски заведения и други.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+