Започнаха дейностите по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в Генерал Тошево

Започнаха дейностите по закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в Генерал Тошево
С официална церемония „Първа копка“ на обекта беше дадено началото на дейностите по закриване и рекултивация на депото в генералтошевския квартал "Пастир".

Проектът „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци – град Генерал Тошево“ е финансиран от Оперативната програма „Околна среда 2014-2020“. Той включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, което е разположено в землището на града, в кв. Пастир, на площ от 54 дка. Целта е максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха. Рекултивацията на депото ще протече на два етапа – техническа рекултивация и биологична рекултивация;


Техническата рекултивация ще включва пробутване, локализиране на отпадъците в новооформено тяло на депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща система. Биологичната рекултивация ще включва облагородяване на терена със затревяване тревни растителни видове, съответстващи на района.


Площта, предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.


С реализацията на проекта  ще се намали негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, ще се намали разпрашаването на леките фракции отпадъци, ще се намалят рисковете за човешкото здраве в общината, ще се подобри жизнената среда на населението на територията на общината и ще се създадат условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.


Проектът е на стойност 3 174 395,38 лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+