В община Генерал Тошево започна работата по създаване на кадастрални карти и регистри на урбанизираните територии

В община Генерал Тошево започна работата по създаване на кадастрални карти и регистри на урбанизираните територии
Два екипа работят по създаването на кадастрални карти и кадастрални регистри на населените места в община Генерал Тошево, съобщават от местната администрация.

Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри се извършват по графици за геодезически заснемания на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти. В тази връзка собствениците на недвижими имоти трябва да предоставят копия на документи за собственост на имоти, сгради и самостоятелни обекти, чрез които да бъдат вписани в кадастралния регистър до 14 август на адрес Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, сградата на общинската администрация, стая 101.


Документите могат да бъдат предоставяни лично от собствениците или от други лица, без да е необходимо заверено пълномощно.


Не се събират оригинали на документи за собственост. На представените копия се поставя печат „За служебно ползване при изработване на кадастрална карта и регистри, в други случаи - невалидно". В интерес на гражданите е да съдействат, като си предоставят документите, тъй като след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри всички промени се правят за сметка на собствениците, съобщават още от местната администрация. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+