Граждани и общински съветници обсъдиха бюджета за 2020 на Добрич

Граждани и общински съветници обсъдиха бюджета за 2020 на Добрич
Рамката на бюджета за 2020 година на община Добрич предвижда той да бъде 76 391 723 лева. Приходите за държавни дейности ще са 46 661 726 лв., а от местни приходи - 29 729 997 лв.

От местни данъци община Добрич очаква да получи над 8,1 млн. лева. 15 млн. лв. са предвидени да бъдат неданъчните приходи.


53,4 млн. лв. е стойността на капиталовата програма за 2020 година. Ще бъдат довършени европейски проекти за 141 млн. лева. От тази сума през годината трябва да се усвоят около 50 млн. лева.


Образованието е една от функциите, за която са планирани най-много средства - 35 685 797 лева. В Дейност „Детски градини“ са разпределени разходите за заплатите на персонала, които са държавна отговорност, а общинското финансиране в тази функция е насочено основно за издръжката на децата, посещаващи детските градини, в размер на 1 253 448 лв. Предвидени са и средства за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи за детските градини в размер на 460 168 лева. 


За здравеопазване планираните средства са 3 789 344 лева. В тази функция са Осигурено е финансиране на дейността на Общинския фонд „Здраве“ и  Фонд „Инвитро“ в размер на 35 000 лева.


За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“  средствата са 5 950 007 лв. За Домашния социален патронаж, който е с капацитет на обслужване 400 потребители, са предвидени 883 341 лева. Завишени са средствата за поевтиняване на картите за градски транспорт за пенсионерите над 70-годишна възраст, както и осигуряването на безплатни такива за хора с увреждания, за 2020 г. са  в размер общо на 230 000 лв.


17 563 656 лв. са предназначени за Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, където разходите се финансират от общинските приходи и покриват дейности за благоустрояване и опазване на околната среда. Във функцията за осветление на улици и площади са планирани 500 000 лв. За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са предвидени 2 720 000 лв.  в това число и за зимно поддържане на уличната мрежа. 4 551 579 лв. са средствата за основен ремонт и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и други дейности по благоустройство. 


488 789 лева са предвидени за извършване на строително-монтажни работи  по инсталиране и поддържане на светофарни уредби, полагане на хоризонтална маркировка, изграждане и поддържане на пътна сигнализация и предпазни съоръжения, текущи, аварийни и основни ремонти на общински имоти и поддръжка на улично осветление към Общинското предприятие „Комуналстрой“.


За Общинското бюджетно предприятие „Устойчиви дейности и проекти” са заделени 1 914 988 лв., осигуряващи дейностите по озеленяване в града и поддръжка на градския парк „Свети Георги“. Планирани са 30 000 лв. за дезакаризация на зелени площи, провеждане на мероприятия с екологична насоченост.


За Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“  са заделени 5 553 084 лв. За Дейност „Спортни бази за спорт за всички“  се предвижда финансовото подпомагане на спортните клубове в размер на 750 000 лв. В тази дейност са планирани и средства за издръжка на Общинското предприятие „Спортни имоти” в размер на 460 186 лв. С тях се осигуряват дейностите по поддръжка, ремонт и експлоатация на спортно – материалната база, организиране и провеждане на спортни мероприятия и пр.


В Дейност „Оркестри и ансамбли” се предвижда издръжка в размер на 1 255 610 лв. за реализация на културните изяви на Професионалния фолклорен ансамбъл „Добруджа“, Българския камерен оркестър и Духовия оркестър в Добрич. В Дейност „Други дейности по културата“ са разчетени средства в размер на 311 610 лв., с които се финансират  мероприятията по културния календар на град Добрич.


Бюджетът на Общинското предприятие „Обреден дом“ е в размер на 455 000 лв., а на Центъра за защита на природата и животните е 267 334 лв. 


4 898 319 лв. е предвидената сума за функция „Общи държавни служби“. Предвидени са средства за издръжка в Дейност  „Общинска администрация“ в размер на 620 000 лв., както и средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в дейност „Общински съвет“ в размер на 580 605 лв. 


За „Отбрана и сигурност“ са предвидени 526 657 лв. Местното финансиране предвижда средства за издръжка на общинска полиция в размер на 10 000 лв.


Размерът на средствата за Функция „Икономически  дейности и услуги“  е 1 603 167 лв. 821 692 лв. са предвидени за „Разходи некласифицирани в други функции“.


По време на обсъждането на проекта за бюджет 2020 година бяха направени множество предложения, свързани с пътната инфраструктура на Добрич. Сред предложените за преасфалтиране улици бяха „Богдан“, „Вежен“, „Иван Шишман“ и „Хан Тервел“.


Общинският съветник арх. Емилиян Добрева коментира неданъчните приходи от глоби и санкции, заложени в проектобюджета на общината. Тя посочи, че те могат да бъдат увеличени чрез засилване на контролната дейност в града. 


„При ефективна контролна дейност и събираемост на наложените глоби би могло да се получи значително по-голямо увеличениe на неданъчните приходи“, каза арх. Добрева. Тя коментира и необходимостта от разширяване на Синята зона.


Арх. Емилия Добрева направи предложения и за направата на малък парк с детска площадка в жк „Балик“, както и за изграждане на пенсионерски клуб в квартала, където липсва такъв. 


Кметът на община Добрич Йордан Йорданов отбеляза, че предстои да бъде намерено решение на проблема с липсата на пенсионерски клуб в добричкия квартал и се търси място за помещаването му.


Камелия Тодорова, родител на дете с аутизъм, направи предложение да бъде предоставено място, където да се помещава Клуб на майки на деца с увреждания. Тя подчерта, че по наблюденията й такъв в Добрич няма.  Камелия Тодорова коментира и липсата на площадки за деца със специфични потребности, където спортните съоръжение са пригодени за тях. 


Йорданов отбеляза, че е предвидено в Добрич да бъде изградена подобна детска площадка. 


Общинският съветник Камелия Койчева алармира за проблем по улица „Максим Горки“ 5 с отпадни води, които навлизат в асансьорните шахти на блока. Тя уточни, че трябва да бъде подменена тръба с размер около 200 метра. Койчева постави искане проблемът да бъде решен. За успокоение на гражданите подчерта, че той не касае реновираната част на улицата. 


Коментирано беше и качеството на въздуха в Добрич. 


Люцкан Малджиев даде данни от частни измервателни станции в града, намиращи се в централната градска част. По думите му те отчитат замърсяване с фини прахови частици през зимния сезон. Според него основен замърсител са ромските квартали, които горят нерегламентирани отпадъци с цел отопление. Той даде идея да започнат да се извършват проверки на тези места и да се изземват непозволените за отопление отпадъци.


Общинският съветник Детелина Николова направи няколко предложения. Две от тях бяха за ремонт на пешеходните подлези и облагородяване на пейките в Добрич.


Предложение за изграждане на детска площадка, обозначаваща  безопасността на движението направи Илияна Кръстева. На подобни детски съоръжения в реални условия могат да се пресъздават ситуации, в които попадат участниците в движението по пътищата. Идеята е тя да бъде разположена в градския парк „Свети Георги“. 


Припомняме, че такава беше открита преди броени дни в община Генерал Тошево. Изграждането й се осъществи по проект.


Светослав Петков повдигна въпроса с кастрацията на бездомните котки. Той  предложи в бюджета за 2020 година да бъдат предвидени средства за материали и труд за кастрации на котките. Припомняме, че миналата година бяха отпуснати 3000 лева по идея на Йоанна Дукова. Предложението си тя беше направила при публичното обсъждане на бюджета за 2019 година. По думите на Светослав Петков и до днес тези средства все още не са отпуснати по предназначение.


Той направи предложение да се обърне внимание, за да започне реалната дейност по кастрации.


Кметът Йордан Йорданов посочи, че през тази година се очаква промяна в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствени животни.


За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет.


До 17 януари могат да се подават мнения, препоръки и предложения за проектобюджета в деловодството на Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+