Община Тервел кани на публично обсъждане на проекта за бюджет на 2020 г.

Кметът на Община Тервел инж. Симеон Симеонов кани местната общност на публично обсъждане на проекта за бюджет на 2020 г.

Община Тервел кани на публично обсъждане на проекта за бюджет на 2020 г.

Предстои представянето, обсъждането и приемането на бюджета на община Тервел за 2020 година. Основният финансов план на администрацията е свързан с представените цели, приоритетите, решаването на проблемите и подобряване на условията на живот.


Бюджетът трябва да бъде съставен с активното участие на гражданите. По този повод Община Тервел кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции, на фирми, НПО, общински съветниците, кметове и кметски наместници да вземат участие в публичното обсъждане и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на средствата.

Обсъждането ще се проведе на 22 януари 2020 година, от 15.00 часа в залата на община Тервел. 

Предложения и становища се приемат и в деловодството на общинската администрация, в кметствата по населени места и на e-mail: tervel2000@yahoo.com . Срокът за набиране на предложенията е до 22 януари. За постъпилите становище и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет.