438 малчугани ще посещават детските градини в община Тервел

В общинския център има три детски градини с общо 11 групи и 227 деца. По селата работят 9 детски градини с 13 групи.Самостоятелни подготвителни групи за 5 и 6-годишните малчугани (общо 5 групи) има в трите детски градини в гр. Тервел.

438 малчугани ще посещават детските градини в община Тервел

62 учители и директори ще се грижат за обучението и възпитанието на децата. В помощ ще са и 68 души помощен персонал: помощник- възпитатели, домакини, кухненски работници, поддръжка на сгради. Малчуганите получават сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска, както и междинна закуска преди обед от плод. Менютата са разработени в съответствие с нормите за здравословно хранене. Утвърдени са няколко менюта - различни за всеки сезон от годината. Преобладаващата част от хранителните продукти са произведени в съответствие с утвърдените стандарти. Над 300 бр. артикули, вкл. и такива за здравословно и диетично хранене се доставят от изпълнители на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти - 2 търговски дружества със седалища в гр.Добрич. Местни производители, които имат цехове и градини в общината, доставят подправки, плодови сокове, ябълки и костилкови плодове. Храната се приготвя в 5 кухни-майки и в самостоятелни кухни в някои детски градини в селата.
През лятото частично беше ремонтиран покривът в ДГ № 3 „Първи юни" в гр.Тервел, както и кухненския блок, сервизните помещения, занималните и спалните. В ДГ с. Орляк е извършен ремонт на кухненския блок, в ДГ Безмер- сервизни и тоалетни помещения. В ДГ №2 „Здравец“ и в Детската ясла са закупени нови легълца и матраци, в детските градини с по 1 разновъзрастова група са доставени нови кътове за игра. В ДГ 1 „Детелина“ е изградено видеонаблюдение (съвместно финансиране от родителите и Община Тервел), предстои ремонт на вътрешния двор, финансиран с проект по ПРСР 2014-2020 на стойност 95 180 лв. без ДДС. В останалите детски градини са направени освежавания и почиствания на помещенията.

В процес на стартиране е проект на МОН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по ОП НОИР за допълнителна работа с деца от 3 до 6 години за изучаване на български език.  Към момента такива групи са сформирани в ДГ 2 „Здравец“ гр. Тервел и ДГ „Слънчице“ с. Орляк. В същите детски заведения ще се изпълняват дейности по интегрирания проект на Община Тервел „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел“, финансиран от ОП НОИР и ОП РЧР.

Седем медицински сестри и двама фелдшери се грижат за профилактика на здравето в училищата и детските градини. Четири медицински лица отглеждат малките деца в детската ясла в град Тервел.