Решават за изграждането на бюст-паметник на Васил Левски в Тервел

Редовно заседание на Общинския съвет на Тервел ще се проведе утре от 13.30 часа.

Решават за изграждането на бюст-паметник на Васил Левски в Тервел

Както Добрич онлайн писа, с една от докладните записки се предлага изграждането на бюст-паметник на Васил Левски. След направен оглед за място, където да бъде поставен монументът, е избрана градинка, която се намира в пешеходната част на ул. "Хан Аспарух". 


В дневния ред на заседанието на ОбС се предвижда приемане на Оперативен план за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Тервел през 2020 година и на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година. Ще бъдат отчетени изпълнението на Плана за интеграционните политики и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) през 2018 година.

Общинските съветници ще се запознаят с анализ и информация относно събираемостта на видовете данъци през последните три години по населени места в Община Тервел. Ще бъдат внесени предложения за промени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и на средствата за капиталови разходи. 

ОбС ще реши дали да даде съгласие Община Тервел да кандидатства пред фонд "Социална закрила" с проектно предложение „Фестивал „Златна възраст – нашият начин да общуваме“.