Увеличават цената на тока?

Намерения за промяна на цените за мрежови услуги и снабдяване с електроенергия обявиха дружествата от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна.

Увеличават цената на тока?

Електроразпределение Север АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД обявиха намеренията си да поискат от Комисията за енергийно и водно регулиране да утвърди нормативно определени корекции на цените за мрежови услуги и снабдяване за ценовия период от 1 юли 2019 г. до 30  юни 2020 година.


В съответствие с нормативната уредба, ЕРП Север АД ще заяви корекции на признатите разходи за дейността си. Корекциите ще са съобразени с инфлационния индекс, цената за закупуване на електрическа енергия за покриване на технологичните разходи от Българската независима енергийна борса, инвестиционната програма и разходите, предизвикани от промените в потреблението. 

Средната крайна цена на мрежовите услуги на електроразпределителното дружество би се променила с 2.20% в случай, че КЕВР одобри предложението.

В ценовото заявление на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще бъде отчетен ефектът от продължаващия процес на либерализация на пазара. Заявлението ще включва и мотиви относно необходимостта от признаване на пълния размер на разходите, с които компанията изпълнява лицензионните си задължения. 

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще поиска признаване на разходите за балансиране в техния реален размер, както и разходите, които произтичат от наложени задължения по Закона за енергийната ефективност. В случай че КЕВР одобри направените предложения, средната крайна цена за битовите и стопанските потребители на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще се промени с 0.22%.