Професионална гимназия по аграрно стопанство – гр. Добрич спечели проект по мярка 111

Размерът на финансовата помощ е на стойност 17 924 лв.

Професионална гимназия по аграрно стопанство – гр. Добрич спечели проект по мярка 111
Професионална гимназия по аграрно стопанство – гр. Добрич спечели проект по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” – ос 1 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд. Размерът на финансовата помощ е на стойност  17 924 лв.

Целта на проекта е обучение на земеделски производители от общините Добрич, Тервел и Генерал Тошево. Обучението ще обхване две направления „Нови технологии в растениевъдството” и „Нови технологии в животновъдството”.

Курсовете са краткосрочни – 30 часа за всяка от групите. Броят на курсистите е 8 за всяка от общините в направление „Растениевъдство” и 7 за направление „Животновъдство”.

Курсистите от Добрич и Генерал Тошево ще провеждат обучението си в материално-техническата база на ПГАС, в Центъра на младите фермери, а курсистите от Тервел – в Тервел.

Завършилите курса на обучение ще получат удостоверение. Предвижда се курсът да започне в края на календарната година.