Депото в Стожер започва да работи

Депото в Стожер започва да работи
Архивна снимка от изграждането на депото
Държавната приемателна комисия подписа акт 16 за Регионалното депо в село Стожер

Със заповед на заместник-началника на ДНСК е назначена Държавна приемателна комисия за Регионално депо за отпадъци край село Стожер и довеждаща инфраструктура – МКРУ 20 kV, външна кабелна линия 20 kV, бариера на път за достъп с видеонаблюдение и довеждащ път.


В състава на комисията влизат представители на възложителите – Община град Добрич и Община Добричка, на проектанта, строителите и фирмите, упражняващи строителен надзор, както и представители на специализирани контролни органи – РИОСВ – Варна, РЗИ – Добрич, Басейновите дирекции със седалища във Варна и Плевен, Енерго Про, Областно пътно управление, В и К, Пътна полиция и др.


Комисията проведе своето заседание днес, 11.02.2015 г., направи оглед на строежите и прегледа представените документи. Въз основа на това и подписаните становища на членовете на комисията бе съставен Протокол образец 16, който е предпоставка за издаване на разрешение за ползване на регионалното депо и довеждащата до него инфраструктура.


Строителството на тези обекти е част от дейностите, изпълнявани по Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”


Бенефициент по проекта е Община град Добрич в партньорство с Община Добричка, Община Тервел, Община Каварна, Община Балчик, Община Шабла, Община Генерал Тошево, Община Крушари, Община Никола Козлево и Сдружение  „Регионално управление на отпадъците –Добрич”. Общата стойност на проекта е 38 877 375,67 лв.


Сумата на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 36 933 506,89 лв., от които 85% в размер на 31 393 480,85 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 5 540 026,04 лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България. Собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват бъдещото регионално депо е 1 943 868,78лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+