Броят на учениците в областта намалява с близо 2%

18 800 са учениците в региона за настоящата учебна година, съобщават от Териториалното статистическо бюро

Броят на учениците в областта намалява с близо 2%

В началото на учебната 2013/2014 година занятия в област Добрич се водят в 68 общообразователни училища (при 2 026 за цялата страна), от които 6 начални, 44 основни, 5 гимназии и 13 средни общообразователни училища.
Броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 16.1 хиляди. В сравнение с предходната учебна година, броят им в общото образование намалява с 272, или с 1.7%.

През учебната 2012/2013 година общообразователните училища са напуснали по различни причини 527 ученици, от които  433 са в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 237, или 45.0% от общия брой на напусналите, следван от заминалите в чужбина - 43.3%, и на напусналите поради нежелание да учат - 6.5%.

През 2013 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1.3 хил. ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 707 души.

Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2013/2014 година са 1 322. Жените преобладават в учителската професия, като съставляват 83.4% от общия брой на учителите в областта.

Професионалното образование и обучение през учебната 2013/2014 година се осъществява в 11 професионални гимназии и 1 спортно училище. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 2.7 хил. През настоящата учебна година учителите, които работят в професионалните училища, са общо 226. Преобладаващата част от тях - 73.5%, са жени.

През 2013 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища са завършили с диплома 559 души, а втора и трета степен професионална квалификация през 2013 г. са придобили съответно 215 и 240 души. В професионалните училища и паралелки с прием след VI, VII и VIII клас първа степен професионална квалификация са получили 34 ученици.