КЗК глоби Енерго-Про с 260 000 лева

КЗК глоби Енерго-Про с 260 000 лева
Производството е образувано по искане на „В2М“ ООД. Дружеството притежава фотоволтаична централа в добричка област.

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Енерго - Про Мрежи“ АД (с предишно наименование „Е.ОН България Мрежи“ АД) е извършило нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща затрудняване на достъпа до пазара за производство на електроенергия, посредством забавяне процеса на присъединяване на производител на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите. КЗК наложи на дружеството имуществена санкция в размер на  266 040 лв.

Разгледаното в хода на производството поведение на електроразпределителното дружество e свързано с процедурата по присъединяване на фотоволтаична централа на „В2М“ ООД, намираща се в община Добрич, към електроразпределителната мрежа на ответното дружество и по-специално със забавянето на процедурата и съответно на сключването на окончателен договор за присъединяване.

Проучването по преписката показва, че електроразпределителната мрежа, собственост на ЕРП дружеството, представлява "съществено съоръжение", тъй като е инфраструктура, достъпът до която е необходимо условие за навлизане на участници на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ.

КЗК установи, че приключването на всеки един от етапите на процедурата по присъединяване зависи от изпълнението от страна на разпределителното предприятие на нормативно установените му задължения във връзка с присъединяването и следователно забавянето на всеки един от взаимосвързаните етапи от процедурата  от страна на ЕРП възпрепятства нейното успешно приключване с подписване на окончателен договор за присъединяване и съответно за изграждането и съответно въвеждането в експлоатация  на енергийния обект на молителя.

В конкретния случай КЗК не установи, че са налице обективни причини за поведението на ЕРП.

Антимонополната комисия счита, че в резултат от поведението на „Енерго - Про Мрежи“ АД, изразяващо се в необосновано забавяне на процедурата за присъединяване на „В2М” ООД, молителят е бил  възпрепятстван реално да започне да осъществява търговската си дейност на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+