Увеличават се делата от и срещу търговци в Районен съд – Балчик

Тенденция на увеличение на броя на делата от и срещу търговци отчита Районен съд – Балчик през третото тримесечие на 2013 г. Новопостъпили са 27 от тези облигационни производства, докато за първите шест месеца на годината те са били 19, а за третото тримесечие на 2012 г. – 10.

Увеличават се делата от и срещу търговци в Районен съд – Балчик

Тенденция на намаляване отбелязват новообразуваните заповедни производства. През третото тримесечие са постъпили 137 такива, при 310 за първото полугодие и 177 за периода юли – септември 2012 г. Остава валиден фактът, че голямата част от тях са образувани по заявления на ВиК ЕООД – Добрич, лизингова фирма, банка и Енерго – Про Продажби.
Наказателното отделение на Районен съд – Балчик регистрира трайна тенденция на увеличение на свършените наказателни дела спрямо миналогодишните. През третото тримесечие наказателните съдии са приключили 30 наказателни дела от общ характер при 23 за същия период на миналата година. Справките за първото шестмесечие на 2013 г. показват свършени 54 броя. 19 наказателни дела от общ характер от завършените в периода юли - септември 2013 г. са с одобрено от съда споразумение между обвиняемия и районната прокуратура.

Нов момент в статистиката на наказателното отделение на Районен съд – Балчик е нарастване на броя на частните наказателни дела – 44, спрямо 26 за същия период на миналата година. Двойно е увеличен броят на разпитите на свидетел, спрямо същия период на миналата година.

Като траен може да се коментира ръстът на административно-наказателните дела в съда. За третото тримесечие на 2013 г. са постъпили 55 дела, а за първите две тримесечия те са били общо 99. За същите периоди на 2012 г. те са съответно 38 и 94. Най-многочислени сред тях се явяват споровете по Закона за движение по пътищата.