Отклонения в показателите на водата регистрира РИОКОЗ - Добрич

От изследваните от РИОКОЗ - Добрич 459 проби на вода от крана на консуматора в централно водоснабдените от ВИК-Добрич населени места през 2010 година по показателите за постоянен мониторинг, 40 проби са нестандартни по физико-химични показатели, 27 проби са нестандартни по микробиологични показатели и 4 проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физико-химични показатели. РИОКОЗ - Добрич разпространи информация с обобщени годишни резултати от дейността на мониторинговата програма за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди в област Добрич.

Отклонения в показателите на водата регистрира РИОКОЗ - Добрич
 

От РИОКОЗ - Добрич съобщават още, че по показателите за периодичен мониторинг са изследвани 85 проби вода от централно водоснабдени населени места, като 21 проби не отговарят на изискванията. От тях 14 проби  са нестандартни по физико-химични показатели, 6 проби са нестандартни по микробиологични показатели и 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и физико-химични показатели.

 

По показател нитрати са изследвани 2 проби вода и те не отговарят на изискванията.

 

За нестандартните проби са издадени общо 22 броя предписания до “ВиК” ЕООД за предприемане на необходимите мерки и привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г., както и повторно пробонабиране, в присъствието на здравен инспектор, анализиране  и представяне на протоколи от повторно изследване на  водите от пунктовете,  показали отклонение от  Наредбата. Предписанията са проверени и изпълнени.