Одобрени са стратегиите на „МИГ Добричка“ и „МИГ Балчик-Генерал Тошево“ по ПРСР

Издадени са първите 14 решения за одобрение на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съобщава Министерството на земеделието и храните.

В Община Добричка представят система за кандидатстване по оперативните програми

Информационна среща с експертите от Общинската администрация на Община Добричка и бенефициентите на „МИГ Добричка“ ще проведе да 27 март Областният информационен център.

Стратегията на МИГ Добричка е официално одобрена

През следващите 5 години, на територията на община Добричка ще бъдат предоставени близо 3 милиона лева, с които да бъдат подпомогнати земеделци, бизнеса, неправителствени организации и публичната власт.

Предстоящи обучения на местните лидери от територията на МИГ Добричка за подхода Водено от общностите ...

Във връзка с разработването на новата Стратегия за водено от общностите местно развитие, екипът на МИГ Добричка организира еднодневни обучения за местните лидери.

МИГ Добричка организира информационни срещи в Плачи дол, Одринци и Стожер

Информационни срещи и семинари във връзка с изготвянето на новата стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Община Добричка